Kolaj Tekniğinin Ergin İnanın Resimlerindeki Yansımaları

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 56
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-15 15:02:02.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 4444-4452
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fransızca bir kelime olan collage (kolaj), yapıştırma anlamına gelmektedir. Plastik sanatlarda ise kâğıt, kumaş,fotoğraf gb. nesnelerin bir yüzey üzerine yapıştırılarak kompozisyon oluşturmak için kullanılan tekniğe kolaj denmiştir. Kolaj tekniğinin, tarihteki yerine bakıldığında, çok eski dönemlere gittiği görülmüştür.  Orta Asya Türk devletlerinden olan Hunlar, aplike tekniği ile kumaş yüzeyi üzerine kolaj tekniğini uygulamışlardır. Kolaj tekniği, 20.y.y. da sanat alanında ilk defa Sentetik Kübizmde görülmüştür. Kolaj, Türk plastik sanatlarında 1950’li yıllarda soyut sanatın ilk temsilcileri olan, Sabri Berkel, Zeki Faik İzer ve Lütfü Günay tarafından kullanılmıştır. Çağdaş Türk Resim sanatının öncü isimlerinden biri olan Ergin İnan, kolaj tekniği ile resim yapan en önemli sanatçılarımızdan biridir. Resimlerin de doğu ile batının sentezini yaparak, kendine özgü bir resim anlayışı oluşturmuştur. Anadol’unun geleneksel motifleri ile Batı’nın sembolik eğilimlerini ve teknik özelliklerini bir araya getirmiştir. Sanatçı, resimlerinde düşüncelerini anlatabilmek için çeşitli semboller kullanmıştır. Ergin İnan, resimlerinde sürüngenlere, böceklere ve değişik yaratıklara yer vermiştir.  İnan, zaman ve mekân kavramını yok saydığı kompozisyonlarında kendi evrensel görüşünü öne çıkarmıştır. Aynı zamanda, düş ile gerçeği bir arada kullanmıştır.  Resimlerinde kullandığı simgeleri, resmin yüzeyine dağıtmış ve sürekli bir hareket yanılsamasını sağlamıştır. Araştırmada, betimsel araştırma niteliği kapsamında tarama modeli kullanılmıştır. Konu ile ilgili kaynakların ortaya çıkarılmasında literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Ergin İnanın resimlerinde kolaj tekniğinin yeri ve önemi ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

The French word collage means pasting. In plastic arts, paper, fabric, photography etc. The technique used to create a composition by gluing objects on a surface is called collage. Considering its place in history, it is seen that the collage technique goes back to very old times. The Huns, one of the Central Asian Turkish states, applied the collage technique on the fabric surface with the applique technique. Collage technique, 20th century. it was first seen in the field of art in Synthetic Cubism. Collage was used in Turkish plastic arts in the 1950s by Sabri Berkel, Zeki Faik İzer and Lütfü Günay, the first representatives of abstract art. Ergin İnan, one of the pioneering names of Contemporary Turkish Painting, is one of our most important artists who paint with the collage technique. He created a unique understanding of painting by synthesizing east and west in his paintings. It brought together the traditional motifs of Anatolia with the symbolic tendencies and technical features of the West. The artist used various symbols in his paintings to express his thoughts. Ergin İnan included reptiles, insects and various creatures in his paintings. İnan emphasized his universal view in his compositions, ignoring the concepts of time and space. At the same time, he used dreams and reality together. He distributed the symbols he used in his paintings over the surface of the painting and created the illusion of continuous movement. In the research, scanning model was used within the scope of descriptive research nature. A literature review was conducted to reveal resources related to the subject. As a result of the research, the place and importance of the collage technique in Ergin İnan's paintings was revealed.

Keywords