Okul Müdürlerinin Liderliğine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 56
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-12 14:01:13.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4414-4429
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin liderliğine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla öğretmenlerin liderlik kavramına, okul müdürlerinin liderlik davranışlarının önemine, okul müdürlerinin sahip olması gereken liderlik özelliklerine ve okul müdürlerinden beklediği liderlik davranışlarına yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubu,  maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen 10 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada verileri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenler liderlik kavramını liderlik kaynağı, liderlik davranışları ve liderin kişisel özellikleri açısından ele almışlardır.  Öğretmenler liderliğin etki gücü nedeniyle okul müdürlerinin liderlik davranışlarını sergilemesinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmenlere göre okul müdürleri liderlik davranışı sergilediğinde insanları, okul iklimini, başarıyı ve amaçların gerçekleştirilmesini olumlu şekilde etkileyecektir. Öğretmenler lider okul müdürlerinin insan ilişkileri ve görev açısından bazı özelliklere sahip olması gerektiğini belirtmişlerdir.  Öğretmenler kendi okul müdürlerinden insan ilişkileri ve görev açısından bazı liderlik davranışları sergilemelerini beklemektedirler.

 

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the views of teachers on the leadership of school principals. For this purpose, teachers' views on the concept of leadership, the importance of school principals' leadership behaviors, the leadership characteristics that school principals should have, and the leadership behaviors they expect from school principals were examined. Phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used in the research. The study group of the research consists of 10 teachers determined by using the maximum diversity sampling technique. A semi-structured interview form was used to collect data in the study. Content analysis was used in the analysis of the research data. In the research, the teachers discussed the concept of leadership in terms of the source of leadership, leadership behaviors and personal characteristics of the leader. Teachers emphasized that it is important for school principals to exhibit leadership behaviors due to the power of leadership. According to the teachers, when school principals exhibit leadership behavior, they will positively affect people, school climate, success and achievement of goals. Teachers stated that leader school principals should have some characteristics in terms of human relations and duties. Teachers expect their school principals to exhibit some leadership behaviors in terms of human relations and duty.

               

Keywords