Okul Müdürlerinin Görevleri Bakımından Karşılaştığı Sorunlara Yönelik Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-12 15:32:43.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3980-3987
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul müdürlerinin görevleri bakımından karşılaştığı sorunlara yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmanın yöntemi belirlenirken nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Bu kapsamda kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmaya 13 okul müdürü dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 3 sorudan oluşan bir görüşme formu tercih edilmiştir. Ulaşılan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen ifadeleri, okul müdürlerinin yönetim, eğitim programları ve veli iletişimi konularında karşılaştıkları zorlukları detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Bu zorluklar, zaman yönetimi, iletişim eksikliği, bütçe yönetimi, öğretmenler arası uyumsuzluk, öğrenci davranışları, sınav ve ölçme değerlendirme süreçleri, personel yönetimi, eğitim politikaları, veli iletişimi ve kültürel çeşitliliğe duyarlılık gibi farklı alanları kapsamaktadır. Bu ifadeler, okul yöneticilerinin karmaşık bir görevle karşı karşıya olduğunu ve liderlik becerilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle iletişim, kaynak yönetimi ve öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık gibi alanlarda daha fazla çaba gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, okul yöneticilerinin profesyonel gelişimlerine yatırım yapmaları ve etkili iletişim stratejileri geliştirmeleri önemlidir. Bu çabalar, okulların daha iyi yönetilmesine ve öğrencilerin başarısına katkı sağlayabilir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of school principals about the problems they face in terms of their duties. While determining the method of this study, phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was preferred. In this context, 13 school principals were included in the study with convenience sampling method. A semi-structured interview form consisting of 3 questions was preferred as a data collection tool. The data obtained were evaluated by content analysis. Teachers' statements explain in detail the difficulties faced by school principals in terms of management, education programs and parent communication. These challenges cover different areas such as time management, lack of communication, budget management, incompatibility among teachers, student behavior, exam and assessment processes, personnel management, educational policies, parent communication and sensitivity to cultural diversity. These statements emphasize that school administrators face a complex task and need to develop their leadership skills. Especially in areas such as communication, resource management and sensitivity to student needs, more effort is needed. Therefore, it is important for school administrators to invest in their professional development and develop effective communication strategies. These efforts can contribute to better management of schools and students' success.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics