Ortaokullarda Görev Yapan Okul Müdür ve Müdür Yardımcılarının İdeal Öğrenci Velisi Hakkında Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-14 15:35:34.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3942-3951
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokullarda görev yapan okul müdür ve müdür yardımcılarının ideal öğrenci velisi hakkında görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın yöntemi belirlenirken nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Araştırma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme stratejisi kullanılarak seçilmiştir. Bu yöntemle araştırmaya dahil edilen 15 okul müdür ve müdür yardımcısı araştırmanın çalışma grubunu meydana getirmektedir. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir.  Okul müdürleri ve müdür yardımcılarının değerlendirmeleri, ideal bir öğrenci velisinden beklenen özellikleri ve veli-öğretmen-okul ilişkisinin önemini vurgulamaktadır. Velilerin sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda öğrencilerin sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerini de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İyi bir iletişim ve işbirliği ortamı, öğrencilerin başarılarını etkileyebilirken, iletişim engelleri ve bu engelleri aşma stratejileri ele alınmıştır. Şiddet eğilimli velilerle başa çıkabilmek için anlaşma dili ve dil tercümanları gibi çözüm önerileri sunulmuştur. Velilerle daha etkili iletişim sağlama stratejileri, farklı iletişim kanallarını kullanma ve özelleştirilmiş iletişim planlarını içermektedir. Empati, sabır ve olumlu bir dil kullanmanın önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, okul-veli işbirliğini güçlendirmenin ve çocukların eğitimine daha olumlu bir katkı sağlamanın yollarını akademik bir perspektifle sunmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the views of school principals and vice principals working in secondary schools about the ideal student parent. While determining the method of this study, phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was preferred. The research group was selected using the maximum diversity sampling strategy, which is one of the purposeful sampling methods. The study group consisted of 15 school principals and vice principals who were included in the research with this method. A semi-structured interview form was used to collect the data.   The data were analyzed using content analysis.  The evaluations of school principals and vice principals emphasize the characteristics expected from an ideal student parent and the importance of the parent-teacher-school relationship. Parents need to consider not only academic achievement but also students' social, emotional and personal development. While a good communication and cooperation environment can affect students' achievement, communication barriers and strategies to overcome these barriers are discussed. Solutions for dealing with violent parents, such as language of agreement and language interpreters, are presented. Strategies to communicate more effectively with parents include using different communication channels and customized communication plans. The importance of empathy, patience and using positive language was emphasized. In conclusion, these evaluations provide an academic perspective on ways to strengthen school-parent collaboration and make a more positive contribution to children's education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics