Türk Resim Sanatında Haute Couture’e İlham Olan “Kadın” Teması

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Number of pages: 3928-3941
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat akımları modayı etkileyerek, moda tasarımcılarına ilham olmuştur. Dönemsel olarak incelendiğinde ekspresyonizm, sürrealizm, empresyonizm, kübizm gibi sanat akımları her zaman moda tasarımcılarının özgün üretimlerine yön vermiştir. Bu durum günümüz sanat dinamikleri bağlamında değerlendirildiğinde moda alanında da devam ettiği bilinmektedir. Türk resim sanatında kadın teması, sanatçılar tarafından yaygın olarak sanatsal üretimlerinde kullanmıştır. Bu üretimler kapsamında bireysel ve toplumsal yapıda ekonomik, kültürel ve sosyolojik olarak yaşanılan değişiklikler kadın figürünün sanatçılar tarafından farklı tekniklerle ele alınıp yorumlanmasına da ilham vermiştir. Kadının resim sanatında ele alınma biçimi bize o döneme ait kültürel ve tarihsel ipuçları verebilmektedir. Bu araştırma kapsamında; sadece bir adet üretilip tekrar üretimi olmayan kadın temalı sanat eserlerinin “biricik” olması moda tasarımında kişinin beden ölçülerine uygun olarak dikilen Haute Couture tasarımlar ile benzerlik göstermektedir. Araştırmanın ana teması, 20.yüzyıl Türk resim sanatında kadın teması üzerine üretimlerde bulunan 9 sanatçının çalışmaları yazar tarafından seçilmiştir. Bu sanatçıların incelendiği kitap, dergi, katalog ve elektronik kaynaklar üzerinden literatür taraması yapılmıştır. Seçilen bu eserler kapsamında belirlenen kadın figürleri ilham kaynağı olarak alınmış ve her bir resim giysi tasarımında yorumlanarak uygulanmıştır. Tasarımları ve uygulamaları yapılan bu çalışmalar 8 Mart 2023 tarihinde Ankara’da bulunan Ato Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen ArtAnkara 9. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda izleyiciye sunulmuştur.  Klasik Türk ressamlarının tablolarında yer alan kadın figürlerin günümüze yansıtılan giysileri 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü’nde bir defile ile sergilenmiştir. Bu serginin izleyiciyle buluşması sonucunda kültürel belleğimizin önemli yapıtaşları arasında yer alan Abdülmecid Efendi, Osman Hamdi Bey, Nuri İyem, İbrahim Çallı, Neşet Günal, Fikret Otyam, Hikmet Onat, Naci Kalmukoğlu ve Mustafa Ayaz isimli sanatçıların eserleriyle izleyiciye de kültürel katkı ve farkındalık kazandırılmıştır. Bu çalışma kapsamında öncelikle ve özellikle kadın olgusunun tarih boyunca sanatsal söylem bağlamında öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Ayrıca izleyici ile buluşan özgün Haute Couture tasarımlar aracılığı ile öznel olarak belirlenen bu Türk sanatçılarının topluma nitelikli tanıtılması da sağlanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Art movements have influenced fashion and inspired fashion designers. When examined periodically, art movements such as expressionism, surrealism, impressionism and cubism have always guided the original productions of fashion designers. When this situation is evaluated in the context of today's art dynamics, it is known that it continues in the field of fashion. The theme of women in Turkish painting has been widely used by artists in their artistic productions. Within the scope of these productions, the economic, cultural and sociological changes experienced in the individual and social structure inspired the female figure to be handled and interpreted with different techniques by the artists. The way women are handled in the art of painting can give us cultural and historical clues of that period. Within the scope of this research; The fact that women-themed works of art that are produced only once and not reproduced are “unique” in fashion design, similar to Haute Couture designs that are sewn in accordance with one's body measurements. The main theme of the research, the works of 9 artists who produced on the theme of women in 20th century Turkish painting, were chosen by the author. A literature review was made on the books, magazines, catalogs and electronic resources in which these artists were examined. The female figures determined within the scope of these selected works were taken as a source of inspiration and each picture was interpreted and applied in the design of clothes. These works, whose designs and applications were made, were presented to the audience at the ArtAnkara 9th International Contemporary Art Fair held at the Ato Congresium Congress and Exhibition Center in Ankara on March 8, 2023. The clothes of the female figures in the paintings of classical Turkish painters, which are reflected to the present, were exhibited in a fashion show on March 8, 2023 International Women's Day. As a result of this exhibition meeting the audience, cultural contribution and awareness was brought to the audience with the works of artists named Abdülmecid Efendi, Osman Hamdi Bey, Nuri İyem, İbrahim Çallı, Neşet Günal, Fikret Otyam, Hikmet Onat, Naci Kalmukoğlu and Mustafa Ayaz, who are among the important building blocks of our cultural memory. Within the scope of this study, it is aimed to emphasize the importance of the phenomenon of women, especially in the context of artistic discourse throughout history. In addition, it has been tried to ensure that these Turkish artists, who are subjectively determined through the original Haute Couture designs that meet with the audience, are introduced to the society in a qualified way.

Keywords