Okul İdaresinin Türkçe Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimine Katkısı: Beklentiler, İhtiyaçlar ve Etkin Uygulamalar

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Number of pages: 3908-3917
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul idaresinin türkçe öğretmenlerinin profesyonel gelişimine katkısı: beklentiler, ihtiyaçlar ve etkin uygulamalara yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 16 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirlerken öğrenci merkezli yaklaşımlar ve çeşitli stratejiler kullanılmaktadır. Bu stratejiler, öğrenci performansları, geri bildirimler, veri analizi, eğitim trendleri ve öğrenci öğrenme stilleri gibi farklı kaynaklardan yararlanarak ihtiyaçları belirlemeyi amaçlamaktadır. Mesleki gelişim programları, öğretmenlere öğrenme stratejileri, materyal tasarımı, teknoloji entegrasyonu gibi alanlarda değerli beceriler kazandırırken, meslektaşlar arasındaki deneyim paylaşımı ve işbirliği de önemli bir rol oynamaktadır. Okul idaresi, öğretmenlerin profesyonel gelişimini desteklemek için sunduğu çeşitli desteklerle öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarını zenginleştirmelerine ve öğrenci merkezli eğitimi daha etkili bir şekilde uygulamalarına olanak tanımaktadır. Sonuç olarak, mesleki gelişim programları ve okul idaresinin desteği, öğretmenlerin beceri kazanmasını, öğrencilere daha iyi hizmet etmelerini ve genel olarak eğitim kalitesini artırmayı amaçlayan önemli araçlar olarak öne çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the contribution of school administration to the professional development of Turkish teachers: teacher views on expectations, needs and effective practices. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 16 teachers selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis. According to the findings of the study, student-centered approaches and various strategies are used to identify teachers' professional development needs. These strategies aim to identify needs by utilizing different sources such as student performances, feedback, data analysis, educational trends and student learning styles. While professional development programs provide teachers with valuable skills in areas such as learning strategies, material design, technology integration, experience sharing and collaboration among colleagues also play an important role. The school administration provides various supports to support teachers' professional development, enabling teachers to enrich their pedagogical approaches and implement student-centered education more effectively. In conclusion, professional development programs and the support of the school administration are important tools for teachers to gain skills, serve students better, and improve the quality of education in general.

Keywords