Öğretmenlerin Girişimcilik Becerileri Konusunda Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Number of pages: 3890-3899
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin girişimcilik becerileri konusunda görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 13 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğretmen görüşleri, girişimcilik becerilerinin eğitimdeki önemini vurguluyor. Bu beceriler, öğrencilerin bireysel ve profesyonel gelişimine katkı sağlamakla birlikte, yaratıcılığı, liderliği ve iletişimi içeren evrensel yetenekleri kapsıyor. Girişimcilik eğitimi, öğrencilere gelecekteki zorluklarla başa çıkma ve adaptasyon yetileri kazandırabilirken, öğrencileri farklı alanlarda donanımlı kılma potansiyeli taşıyor. Öğrencilere kendi projelerini hayata geçirme ve özgünlük kazanma konularında da cesaretlendirici bir etkisi olabilir. Ayrıca, öğretmenlere girişimcilik becerilerini öğretme konusunda destek ve eğitim sunulması, bu becerilerin daha etkili bir şekilde aktarılmasına yardımcı olabilir. Genel olarak, girişimcilik becerileri öğrencilere sadece iş dünyasında değil, hayatın genelinde başarılı ve özgüvenli bireyler olma yolunda yardımcı olabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate teachers' views on entrepreneurship skills. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 13 teachers selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis. Teachers' views emphasize the importance of entrepreneurial skills in education. These skills contribute to students' personal and professional development and encompass universal abilities including creativity, leadership and communication. Entrepreneurship education has the potential to equip students to cope and adapt to future challenges and to equip them in different fields. It can also encourage students to realize their own projects and gain originality. In addition, providing support and training for teachers in teaching entrepreneurship skills can help to transfer these skills more effectively. Overall, entrepreneurship skills can help students to become successful and self-confident individuals not only in the business world but in life in general.

Keywords