Öğretmen Görüşlerine Göre Örgütsel Güvenin Sağlanması

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Number of pages: 3881-3889
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı örgütsel güvenin sağlanmasına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 12 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre,  öğretmenler arasındaki işbirliği ve etkileşimin örgütsel güveni artırmada kritik bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Katılımcı ifadeleri, yönetimin açık iletişim, katılım teşviki, destekleyici çalışma ortamı gibi faktörlerle güveni pekiştirebileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, öğretmenler arası dayanışma, fikir paylaşımı ve duygusal refahın dikkate alınması da güveni artırabilir. Sonuç olarak, işbirliği ve iletişim örgütsel güvenin oluşturulmasında önemli bir anahtar olarak öne çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate teachers' views on the provision of organizational trust. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 12 teachers selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis. According to the findings of the study, it is clear that collaboration and interaction among teachers play a critical role in increasing organizational trust. Participant testimonies reveal that management can reinforce trust through factors such as open communication, encouragement of participation, and a supportive work environment. In addition, solidarity among teachers, sharing of ideas and consideration of emotional well-being can also increase trust. In conclusion, collaboration and communication stand out as an important key to building organizational trust.

Keywords