Girişimcilik Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-19 23:07:27.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3854-3868
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı girişimcilik hakkında öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 15 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.  Bu araştırma, öğretmenlerin girişimcilik anlayışı, kişisel girişimcilik yetkinlikleri, öğrencilere girişimcilik becerilerini aktarma stratejileri ve öğrenci üzerindeki öğretmen girişimcilik etkisinin analizini amaçlamaktadır. Katılımcı görüşleri, girişimciliği ilerleme ve özgünlük, analitik bakış ve fırsatları tespit yeteneği, kararlılık ve azim olmak üzere üç ana temada özetlenmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu kendilerini girişimci bir ruha sahip olarak değerlendirmiş, öğrencilere girişimcilik becerileri kazandırmak için proje tabanlı öğrenme, rol model ziyaretleri ve yenilikçi öğretim metotları gibi stratejiler önermişlerdir. Ayrıca, öğretmenlerin girişimci nitelikleri, öğrencilerin girişimcilik potansiyelini olumlu bir şekilde etkilemekte ve öğrencilere yeni düşünme yetenekleri kazandırma amacıyla örnek oluşturmaktadır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate teachers' views about entrepreneurship. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 15 teachers selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis.  This research aims to analyze teachers' understanding of entrepreneurship, personal entrepreneurial competencies, strategies for transferring entrepreneurial skills to students, and teacher entrepreneurial influence on students. Participants' views summarized entrepreneurship in three main themes: progress and originality, analytical perspective and ability to identify opportunities, determination and perseverance. The majority of teachers rated themselves as having an entrepreneurial spirit and suggested strategies such as project-based learning, role model visits and innovative teaching methods to provide students with entrepreneurial skills. Moreover, teachers' entrepreneurial qualities positively influence students' entrepreneurial potential and set an example for students to acquire new thinking skills.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics