Okul İklimine Yönelik Öğretmen Görüş ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Number of pages: 3841-3853
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul iklimine yönelik öğretmen görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 18 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.  Okul iklimi üzerine yapılan araştırmada, öğretmenlerin görüş ve beklentileri incelenmiştir. Katılımcıların pozitif bir okul ikliminin niteliklerini belirlemeye yönelik düşünceleri paydaş ilişkileri, yönetim anlayışı ve okul ortamı gibi temalar altında toplanmıştır. Bu bağlamda, katılımcılar, güven, saygı ve iş birliği temelinde sağlam paydaş ilişkileri, adil yönetim anlayışı, eşitlikçi uygulamalar ve olumlu iletişim unsurlarının pozitif bir okul iklimi oluşturacağını vurgulamışlardır. Ayrıca, çalışma ortamı, yönetim anlayışı, veli ve öğrenci ilişkileri ile fiziksel altyapı gibi faktörlerin de öğretmenleri motive edeceği ve iş verimliliğini artıracağı sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler, iş birliği, hoşgörü, demokratik yönetim, takdir, fiziki şartların uygunluğu gibi unsurları öne çıkararak pozitif bir okul ikliminin geliştirilmesine vurgu yapmışlardır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate teachers' views and expectations regarding school climate. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 18 teachers selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis.  In the research on school climate, teachers' views and expectations were examined. The participants' thoughts on the qualities of a positive school climate were grouped under themes such as stakeholder relations, management approach and school environment. In this context, participants emphasized that strong stakeholder relations based on trust, respect and cooperation, fair management approach, egalitarian practices and positive communication would create a positive school climate. In addition, it was concluded that factors such as working environment, management approach, parent and student relations, and physical infrastructure would motivate teachers and increase work efficiency. Teachers emphasized the development of a positive school climate by highlighting factors such as cooperation, tolerance, democratic management, appreciation, and suitability of physical conditions.

Keywords