Okul Yönetiminde Yönetim Süreci Etkililiği Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 54
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-19 23:06:20.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3831-3840
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul yönetiminde yönetim süreci etkililiği hakkında okul yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 14 okul yöneticisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada okul yönetiminde etkili faktörler, okul müdürünün rolü ve özellikleri, okul kültürü ve iklimi, paydaşların etkisi, kaynakların dağılımı, toplumsal faktörler, iletişim ve işbirliği olarak belirlenmiştir. İyileştirme alanları okul yöneticisi ve okul yönetimiyle ilgili düzenlemeleri içerirken, başarıyı artırmak için öneriler arasında okul iklimi, işbirliği, ödüllendirme ve öğrenci odaklılık öne çıkmaktadır. Okul yöneticilerinin karşılaştığı zorluklar, okulla ilgili (personel, öğrenci, veli sorunları) ve okul dışı (idari, yasal zorluklar) faktörler olarak kategorize edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of school administrators about the effectiveness of the management process in school administration. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 14 teachers selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis. In the study, effective factors in school management were identified as the role and characteristics of the school principal, school culture and climate, the influence of stakeholders, distribution of resources, social factors, communication and cooperation. While the areas for improvement include regulations related to school administrators and school management, school climate, cooperation, rewarding, and student orientation stand out among the suggestions to increase achievement. Challenges faced by school administrators were categorized as school-related (staff, student, parent problems) and non-school-related (administrative, legal challenges) factors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics