Öğretmenlerin Okullardaki Yönetim Süreçlerine Yönelik Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 18:00:02.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3422-3431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okullardaki yönetim süreçlerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 12 eğitmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, okul yönetiminin güçlü yönleri ve öğretmenleri destekleyen uygulamalar belirlenmiştir. Okul yönetiminin güçlü yönleri arasında işbirliği, iletişim, organizasyon ve adalet yer almaktadır. Öğretmenleri destekleyen uygulamalar ise fiziki düzenlemeler, adalet, planlama ve paydaş görüşüdür. Bunun yanı sıra, okul yönetiminin zayıf yönleri, eksiklikleri ve değişimlerin öğretmenlerin işlerine etkisi de incelenmiştir. İletişim becerisi, donanım yetersizliği ve mali yönetimin zayıflığı gibi alanlar geliştirilmesi gereken noktalardır. Değişimlerin öğretmenlerin işlerine olumlu etkileri arasında motivasyon artışı, performans artışı ve olumlu iş ortamı yer almaktadır. Araştırmaya katılanlar, öğretmenlerin okul yönetimine daha fazla katılımını sağlamak ve işbirliğini artırmak için karar alma süreçlerine katılım, iletişim ve güven ilişkisi, öğretmen eğitimi ve sosyal aktiviteler gibi adımlar önermektedirler.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate teachers' views on management processes in schools. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 12 instructors selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis. In the study, the strengths of school management and practices that support teachers were identified. Strengths of school management include cooperation, communication, organization and justice. Practices that support teachers are physical arrangements, justice, planning and stakeholder opinion. In addition, the weaknesses and shortcomings of school management and the impact of changes on teachers' work were also examined. Areas such as communication skills, inadequate equipment and weaknesses in financial management need to be improved. The positive effects of the changes on teachers' work include increased motivation, improved performance and a positive work environment. The participants suggested steps such as participation in decision-making processes, communication and trust, teacher training and social activities to increase teachers' participation in school management and to increase cooperation.

Keywords