Öğretmenlerde Devamsızlığı Etkileyen Durumların Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:59:54.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3410-3421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerde devamsızlığı etkileyen durumların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 28 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre,  öğretmenlerin devamsızlık nedenlerinin çeşitli olduğunu ve sağlık, aile, iş ortamı gibi faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir. Okulların esneklik ve destekleyici önlemlerle öğretmenleri desteklemesi, devamsızlık sorununu azaltabilir ve eğitim sürecini olumlu yönde etkileyebilir. Öğretmenlerin refah düzeyini artırmak, işbirliği kültürünü geliştirmek ve motivasyonlarını yükseltmek, devamsızlık oranlarını düşürebilir. Okul yönetimleri, öğretmenlerin ihtiyaçlarını anlayarak, çalışma ortamlarını iyileştirmeli ve öğretmenler arasındaki ilişkileri güçlendirmelidir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the situations affecting absenteeism in teachers according to teachers' views. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 28 teachers selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis. The findings of the study show that the reasons for teachers' absenteeism are varied and are influenced by factors such as health, family and work environment. If schools support teachers with flexibility and supportive measures, it can reduce the problem of absenteeism and positively affect the educational process. Improving teachers' well-being, developing a culture of cooperation and increasing their motivation can reduce absenteeism rates. School administrations should understand the needs of teachers, improve their working environment and strengthen relationships among teachers.

Keywords