Okul Kültürü Hakkında Ortaokul Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:59:52.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3400-3409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul kültürü hakkında ortaokul öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 16 eğitmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre,  ortaokul düzeyinde işbirlikçi bir okul kültürünün oluşturulması için grup çalışmaları ve takım halinde ödevler verme ile akran öğretimi ve öğrenciler arası iletişimi teşvik etme yöntemleri en sık kullanılan ve etkili bulunan unsurlardır. Bunların yanı sıra, öğrencilerin görüşlerine değer verme, oyunlar ve etkinliklerle öğrenmeyi eğlenceli hale getirme, hedefleri birlikte belirleme ve motivasyonu artırma gibi unsurlar da işbirlikçi bir okul kültürünün oluşumuna katkı sağlar. Bu temel unsurlar paydaş işbirliği, değerler ve inançlar, öğrenci motivasyonu ve destekleyici ortam, okul disiplini ve düzen, ile eğitimde istikrar ve eşitlik şeklinde sıralanabilir. Tüm paydaşların bu unsurlara odaklanarak katkı sağlaması, işbirlikçi bir okul kültürünün oluşturulmasında önemli bir adımdır. Öğrenci katılımının teşvik edilmesi için öğrencilerin aktif olarak dahil olduğu bir ortam yaratmak, sosyal etkinlikler düzenlemek, sanatsal faaliyetlere yer vermek, öğrencilere sorumluluk vermek ve ailelerin katılımını teşvik etmek gibi stratejiler de işbirlikçi bir kültürün güçlenmesine yardımcı olur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the views of secondary school teachers about school culture. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 16 educators selected using convenience sampling method.  Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis. According to the findings of the study, group work, assigning homework in teams, peer teaching and encouraging communication among students were the most frequently used and found to be effective in creating a collaborative school culture at the middle school level. In addition, valuing students' opinions, making learning fun with games and activities, setting goals together and increasing motivation also contribute to the formation of a collaborative school culture. These key elements include stakeholder collaboration, values and beliefs, student motivation and a supportive environment, school discipline and order, and stability and equity in education. Having all stakeholders focus on and contribute to these elements is an important step in creating a collaborative school culture. Strategies such as creating an environment where students are actively involved, organizing social activities, including artistic activities, giving students responsibility, and encouraging parental involvement also help to strengthen a collaborative culture.

Keywords