Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılım Durumları Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:59:50.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3389-3399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okul yönetimine katılım durumları hakkında görüşlerinin incelenmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma için kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 12 eğitmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verileri elde etmek için araştırmacı yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Veri analizinde kullanılmak üzere, görüşme formundan toplanan ham veriler metodolojik olarak işlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, öğretmenlerin okul yönetimine katılımı hakkında iki ana tema belirlendi. Birinci tema, katılımcıların çoğunlukla öğretmenlerin aktif katılımını gerekli gördüğü görüşlerini yansıtıyor. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımının demokratik bir yönetim için ve eğitim kalitesinin artması açısından faydalı olduğu düşünülmüş. İkinci tema ise olumsuz veya pasif tutum benimseyenlerin görüşlerini içeriyor. Öğretmenlerin katılımının bazı riskleri ve ek yük oluşturma endişesi dile getirilmiş. Öğretmenlerin okul yönetiminde yer almasının avantajları ve dezavantajları arasında öğretmenlerin iş birliği ve iletişiminin artması vurgulanırken, karar alma sürecinin uzayabileceği ve farklı görüşlerin gruplaşmalara neden olabileceği belirtilmiş. Öğretmenlerin katılımını teşvik etmek için öğretmenlere yönelik destekleyici uygulamalar ve katılım sürecinin işleyişi hakkında düzenlemeler önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the views of teachers about their participation in school management. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in this study. The study group consisted of 12 educators selected using convenience sampling method. Data were collected using a semi-structured interview form. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data collected from the interview form were methodologically processed for data analysis. The data were evaluated using content analysis. According to the findings of the study, two main themes were identified about teachers' participation in school management. The first theme reflects the participants' views that the active participation of teachers is necessary. Teachers' participation in school management was thought to be beneficial for a democratic administration and for increasing the quality of education. The second theme includes the views of those who adopted a negative or passive attitude. Some risks of teachers' participation and concerns about additional burden were expressed. Among the advantages and disadvantages of teachers' involvement in school management, increased teacher cooperation and communication were emphasized, while the decision-making process could be prolonged and different opinions could lead to groupings. In order to encourage teachers' participation, supportive practices for teachers and regulations about the functioning of the participation process were suggested.

Keywords