Beliren Yetişkinlikte Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Sağlıklı Duygusallık

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:57:05.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 3324-3330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sağlıklı duygusallık ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada ilk olarak sağlıklı duygusallık ile beş faktör kişilik özelikleri arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Daha sonra beş faktör kişilik özelliklerinin sağlıklı duygusallığı yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 206 kadın, 89 erkek üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Duygusal Stil Ölçeği, Beş Faktör Kişilik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sağlıklı duygusallık ile nevrotik kişilik özelliği arasında negatif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve deneyime açıklık kişilik özellikleri ile sağlıklı duygusallık arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Nevrotik kişilik özelliğinin sağlıklı duygusallığı negatif yönde anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan dışadönüklük ve uyumluluk kişilik özelliğinin ise sağlıklı duygusallığı pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Deneyime açıklık ve sorumluluk kişilik özelliklerinin ise sağlıklı duygusallığı anlamlı düzeyde yordamadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları alanyazı bağlamında tartışılmıştır. Bulgulara dayalı olarak uygulama ve araştırma alanlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between healthy emotionality and personality traits. Firstly, it was analysed whether there is a relationship between healthy emotionality and five factor personality traits. Then, it was analysed whether five factor personality traits predict healthy emotionality. The study group of the research consisted of 206 female and 89 male university students. Emotional Style Scale, Five Factor Personality Scale and Personal Information Form were used as data collection tools. According to the findings obtained from the study, it was determined that there was a negative relationship between healthy emotionality and neurotic personality trait. In addition, extraversion, agreeableness, conscientiousness and openness to experience personality traits were positively correlated with healthy emotionality. It was concluded that neurotic personality trait predicted healthy emotionality at a significant negative level. On the other hand, extraversion and agreeableness personality traits predicted healthy emotionality at a significant positive level. Openness to experience and conscientiousness personality traits did not predict healthy emotionality at a significant level. The results of the research were discussed in the context of the literature. Based on the findings, suggestions were made for application and research areas.

Keywords