İdareci ve Öğretmen Görüşlerine Göre İlkokullarda Akran Zorbalığı: Nitel Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:55:27.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 3314-3323
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı idareci ve öğretmen görüşlerine göre ilkokulda akran zorbalığı: nitel bir çalışma yapmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, kolayda örneklem yaklaşımı kullanılarak araştırmaya dâhil edilen 14 öğretmen ve okul idarecisi oluşturmaktadır.  Veri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı verileri elde etmek için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşme formundan elde edilen ham veriler, veri analizinde kullanılmak üzere yöntemsel olarak hazırlanmıştır. İçerik analizi ile verilerin değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, İlkokulda akran zorbalığına neden olan faktörler arasında aile tutumu, arkadaş etkisi, değerler eğitiminin yetersizliği, iletişim becerisinin kötü olması, medyanın etkisi, kişisel etmenler ve sosyoekonomik/kültürel çevre bulunmaktadır. Akran zorbalığına maruz kalan öğrencilerin fiziksel ve duygusal sağlıkları olumsuz yönde etkilenir. İdareciler ve öğretmenler akran zorbalığına müdahale konusunda yetersizlik veya yeterlilik düşüncelerine sahiptir. Akran zorbalığına karşı alınabilecek önlemler arasında önleyici ve koruyucu önlemler, farkındalık ve bilgilendirme, eğitim ve yetkinlik geliştirme, iletişim ve izleme yer almaktadır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to conduct a qualitative study on peer bullying in primary school according to the views of administrators and teachers. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in this study. The study group consisted of parents, 14 teachers and school administrators who were included in the study using a convenience sampling approach.  A semi-structured interview form was used to collect data. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain data. The raw data obtained from the interview form were methodologically prepared to be used in data analysis. Content analysis was used to evaluate the data. According to the results of the study, the factors that cause peer bullying in primary school include family attitude, peer influence, inadequate values education, poor communication skills, media influence, personal factors and socioeconomic/cultural environment. The physical and emotional health of students exposed to peer bullying is negatively affected. Administrators and teachers have thoughts of inadequacy or competence in intervening in peer bullying. Measures that can be taken against peer bullying include preventive and protective measures, awareness and information, education and competency development, communication and monitoring.

Keywords