Öğretmenlerin Motivasyon Durumları ve Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:55:25.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3300-3313
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı  öğretmenlerin motivasyon durumları ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir.   Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, kolayda örneklem yaklaşımı kullanılarak araştırmaya dâhil edilen 14 öğretmen oluşturmaktadır.  Veri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı verileri elde etmek için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşme formundan elde edilen ham veriler, veri analizinde kullanılmak üzere yöntemsel olarak hazırlanmıştır. İçerik analizi ile verilerin değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkileyen durumlar üç temada toplanmaktadır: iş ortamı ve okul iklimiyle ilgili sorunlar, öğrenci ve velilerle ilgili sorunlar, ve idari sorunlar. Öğretmenler, bu sorunlarla baş etmek için iletişim ve iş birliği, uzaklaşma ve uzlaşma, pozitif düşünme ve duygusal tepkiler gibi yöntemleri kullanmaktadır. Bu sorunlar aynı zamanda öğretim performansını olumsuz etkilemekte ve sınıf iklimine ve öğrencilere yansımaktadır. Çözüm önerileri arasında çalışma koşulları ve personel sorunlarına ilişkin düzenlemeler, bütçe ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi, iletişim ve iş birliğinin artırılması, ve eğitim sisteminin genel olarak yeniden düzenlenmesi yer almaktadır.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate teachers' views on their motivation and the problems they face.   Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in this study. The study group consisted of 14 teachers and parents who were included in the study using a convenience sampling approach.  A semi-structured interview form was used to collect data. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain data. The raw data obtained from the interview form were methodologically prepared to be used in data analysis. Content analysis was used to evaluate the data. According to the results of the study, the situations that negatively affect teachers' motivation are categorized under three themes: problems related to the work environment and school climate, problems related to students and parents, and administrative problems. Teachers use methods such as communication and collaboration, distancing and compromise, positive thinking and emotional reactions to cope with these problems. These problems also have a negative impact on teaching performance and are reflected in the classroom climate and students. Suggestions for solutions include adjustments to working conditions and personnel issues, addressing budget and infrastructure deficiencies, increasing communication and collaboration, and reorganizing the education system in general.

Keywords