Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarını Yerine Getirme Düzeyleri Konusunda Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:55:23.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3288-3299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı   Milli Eğitim Müdürlükleri yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını yerine getirme düzeyleri konusunda görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır.  Çalışma grubunu 15 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Müdür, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü statüsünde görev yapan yöneticiler oluşturmakta olup, katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.  Veri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı verileri elde etmek için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşme formundan elde edilen ham veriler, veri analizinde kullanılmak üzere yöntemsel olarak hazırlanmıştır. İçerik analizi ile verilerin değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin katılımcı görüşleri üç tema altında toplanmıştır: etik liderlik ve rehberlik, adil yaklaşım ve eşitlik, etik ilkelerden sapmalar. Katılımcılar genellikle etik davranış ilkelerine uygun liderlik etmeyi vurgulamış, adaleti ve eşitliği önemsemişlerdir. Ancak bazı katılımcılar, kişisel çıkarlar ve yerel dinamiklerin etik ilkelerden sapmaya yol açabileceğini belirtmişlerdir. Araştırmanın ikinci bulgusuna göre, genel yönetimi etkileyen ahlaki bir ikilemin ortaya çıkması durumunda, katılımcılar genellikle olumsuz etki beklemişlerdir. Son olarak, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin etik bir sorunu çözme tercihleri ve algılanan etik liderlik davranışları konusunda katılımcı görüşleri iki tema altında toplanmıştır: etik kurallara uygun çözümler ve olumlu liderlik davranışları, etik kurallara uygun olmayan çözümler ve olumsuz liderlik davranışları. Katılımcılar genellikle etik kurallara uygun çözümleri tercih etmiş ve adil, merhametli ve cesur liderlik davranışlarını önemsemişlerdir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of the administrators of the Directorates of National Education on the level of fulfillment of ethical leadership behaviors. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in this study.  The study group consists of administrators working as Director, Deputy Director and Branch Manager in 15 Provincial and District Directorates of National Education, and the participants were determined by purposive sampling method.  A semi-structured interview form was used to collect data. The researcher conducted face-to-face interviews to obtain the data. The raw data obtained from the interview form were methodologically prepared to be used in data analysis. Content analysis was used to evaluate the data. According to the results of the study, participants' views on the ethical leadership behaviors of provincial/district national education directorate administrators were grouped under three themes: ethical leadership and guidance, fair approach and equality, and deviations from ethical principles. Participants generally emphasized leadership in accordance with the principles of ethical behavior and attached importance to fairness and equality. However, some participants stated that personal interests and local dynamics may lead to deviations from ethical principles. According to the second finding of the study, in the event of an ethical dilemma affecting the general administration, participants generally expected a negative impact. Finally, participants' views on provincial/district national education directorate administrators' preferences for solving an ethical problem and their perceived ethical leadership behaviors were grouped under two themes: ethical solutions and positive leadership behaviors, unethical solutions and negative leadership behaviors. Participants generally preferred ethical solutions and valued fair, compassionate and courageous leadership behaviors.

 

Keywords