Sq3r Stratejisinin Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirmedeki Önemi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:54:55.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 3257-3263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma; bireyin kişisel, sosyal, bilişsel, psikolojik birçok alanını etkileyen hayatın her döneminde ihtiyaç duyduğu beceri alanlarından bir tanesidir. Kişilerin hayatında bu derece önemli olan okuma kavramında asıl amaç anlam kurmadır. Okuduğunu anlama kişinin eğitim hayatındaki başarısına etki eden, sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde hayatını devam ettirme konusunda ona yardımcı olan ve bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunan çok önemli bir beceri alanıdır. Bu beceri alanında istenilen kazanımları elde etmenin yolu anlam kurma sürecinden geçer. Okuma ancak anlam kurmayla sonuçlanırsa istenilen amaca hizmet etmiş olur. Okuduğunu anlama, insan hayatında bu derece büyük öneme sahip olmasına karşın alan çalışmalarından ve uluslararası testlerden elde edilen sonuçlar okuduğunu anlamaya ilişkin çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. Alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde okuduğunu anlamaya yardımcı olmak ve okumadaki asıl amaca hizmet eden anlam kurma sürecine destek sunmak amacıyla bazı stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler okuma öncesinde, okuma esnasında, okuma sonrasında ve okuma sürecinin tamamında kullanılan stratejiler olmak üzere dört ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu çalışmayla okuduğunu anlama konusunda okuyucuya yol gösteren, anlam kurma sürecine destekçi olan, okuduğunu anlamaya yardımcı stratejilerden okuma sürecinin tamamında kullanılabilecek SQ3R stratejisinin basamakları, uygulaması, faydaları ve önemi üzerinde durulmuştur. Yapılan bu çalışmada derleme araştırma yapılmış elde edilen neticelerin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Reading is one of the skills that an individual needs in every period of life that affects many personal, social, cognitive and psychological areas. The main purpose of reading, which is so important in people's lives, is to make meaning. Reading comprehension is a very important skill area that affects the success of the individual in his/her educational life, helps him/her to continue his/her life in society as a social being and contributes to the personal development of the individual. The way to achieve the desired gains in this skill area is through the process of meaning making. Reading will only serve the desired purpose if it results in meaning making. Although reading comprehension has such a great importance in human life, the results obtained from field studies and international tests show that we face very serious problems related to reading comprehension. When the studies in the field are examined, some strategies have been developed to help reading comprehension and to support the meaning-making process that serves the main purpose of reading. These strategies are classified under four main headings: strategies used before reading, during reading, after reading and during the entire reading process. In this study, the steps, application, benefits and importance of the SQ3R strategy, which guides the reader in reading comprehension, supports the meaning-making process, and can be used in the entire reading process from the strategies that help reading comprehension, are emphasized. In this study, it is thought that the results obtained from the review research will contribute to the field.

Keywords