Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 52
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-30 17:54:27.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3231-3244
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 11 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada maksimum çeşitlilik örneklemesi, bu araştırmada kullanılan sistematik olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan örneklemi belirlemek için kullanılmıştır. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerden ilgili konular ve kategoriler çıkarılmış ve uygun kodlama kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık kavramına ilişkin görüşleri ve okullarda görülen örgütsel vatandaşlık davranışları olmak üzere iki tema belirlenmiştir. Öğretmenler, örgütsel vatandaşlık davranışlarının okul iklimi ve öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşünmektedir. Okullarda görülen örgütsel vatandaşlık davranışları arasında gönüllü etkinliklere katılım, yardımcı olma, temizlik ve düzen konusunda daha fazla dikkat gösterme gibi davranışlar yer almaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışlarının kurumsal etkileri arasında aksaklıkların hızlıca giderilmesi, iş birliğini teşvik etme, toplam kaliteyi artırma gibi faktörler bulunmaktadır. Bireysel düzeyde ise örgütsel vatandaşlığın öğretmenlerin iş performansını, motivasyonunu ve iş birliğini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Araştırma sonucunda, öğretmenlere yönelik ödüllendirme ve destek sistemleri oluşturulması, iletişimi güçlendirmek, farkındalık oluşturmak gibi öneriler sunulmuştur. Öğrencilere yönelik öneriler arasında ödüllendirme sistemi oluşturma, toplumsal sorumluluk projelerine katılımı teşvik etme ve rol model olma vurgulanmaktadır

Keywords

Abstract

Qualitative method was used in this study aiming to determine teachers' views on organizational citizenship behaviors. Case study design, one of the qualitative research approaches, was preferred in the study. The study group of the research consists of 11 primary school teachers. Maximum variation sampling was used to determine the sample, which is one of the non-systematic sampling methods used in this study. Semi-structured interview method was used in this study. Relevant topics and categories were extracted from the data obtained and content analysis was conducted using appropriate coding. According to the results of the research, two themes were identified: teachers' views on the concept of organizational citizenship and organizational citizenship behaviors seen in schools. Teachers think that organizational citizenship behaviors have positive effects on school climate and student achievement. Organizational citizenship behaviors seen in schools include behaviors such as participating in voluntary activities, being helpful, and paying more attention to cleanliness and order. The institutional effects of organizational citizenship behaviors include factors such as quickly eliminating problems, encouraging cooperation, and increasing total quality. At the individual level, organizational citizenship positively affects teachers' job performance, motivation and cooperation. As a result of the research, suggestions such as creating reward and support systems for teachers, strengthening communication, and raising awareness were presented. Among the suggestions for students, creating a reward system, encouraging participation in social responsibility projects and being a role model are emphasized

Keywords