Örgütsel Sembolizmin Örgütsel Çekicilik Üzerinde Etkisinde Örgütsel İçermenin Aracılık Rolü

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-30 16:46:17.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 2508-2519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada örgütsel sembolizmin örgütsel çekicilik üzerindeki etkisi ve bu etkide örgütsel içerme algısının aracılık rolü incelenmiştir. Etik kurul izni alınarak Ankara OSTİM Sanayi bölgesi çalışanları üzerine gerçekleştirilen anket çalışması ile elde edilen veriler SPSS 26, AMOS ve Proces Macro V3 veri analiz programları ile analiz edilmiştir. Frekans, faktör, korelasyon, regresyon ve aracı etki araştırma model hipotezlerine göre yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan model içinde yer alan değişken boyut ve soru önermesi yol katsayıları istatistiksel olarak anlamlı (p<0,001) ve ölçek güvenirlilikleri (α: ,911α: ,957) aralığındadır. Araştırma çerçevesinde irdelenen söz konusu değişkenler arasında (r=,468 ile r=,510 p<0,00) pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu, Bootstrapt 5000 yeniden örneklem seçeneği ile değerlendirilen değişkenlerin birbirlerini (β: ,684 ile ,857) aralığında etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilmiş sonuçlara göre, örgütsel sembolizm, örgütsel içermeyi anlamlı ve pozitif yönde, Örgütsel içerme, örgütsel çekiciliği anlamlı ve pozitif yönde, örgütsel sembolizm, örgütsel çekiciliği anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca Örgütsel sembolizmin örgütsel çekicilik üzerindeki etkisinde örgütsel içermenin aracılık rolü üstelenebileceği sonucu elde edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

In this study, the effect of organizational symbolism on organizational attractiveness and the mediating role of organizational inclusion perception in this effect were examined. The data obtained by the survey study conducted on the employees of Ankara OSTİM Industrial Zone, with the permission of the ethics committee, were analyzed with SPSS 26, AMOS and Proces Macro V3 data analysis programs. Frequency, factor, correlation, regression, and mediating effect were interpreted according to the research model hypotheses. Variable dimension and question proposition path coefficients in the model created within the scope of the research are statistically significant (p<0.001) and scale reliability (α: ,911α: ,957). It was found that there is a positive and significant relationship between the variables examined within the framework of the research (r=.468 and r=.510 p<0.00). It was concluded that the variables evaluated with the Bootstrap 5000 resampling option affected each other in the range (β: ,684 and ,857). According to the results, organizational symbolism affects organizational inclusion in a meaningful and positive way, organizational inclusion affects organizational attractiveness significantly and positively, organizational symbolism affects organizational attractiveness in a meaningful and positive way. In addition, it was concluded that organizational inclusion could play a mediating role in the effect of organizational symbolism on organizational attractiveness.

 

Keywords