Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Sergiledikleri Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 48
Number of pages: 2602-2609
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersinde sergiledikleri sportmenlik davranışlarının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Kayseri ilinde ortaokul kademesinde öğrenim gören 176 erkek (%48,9), 184 kız (%51,1) olmak üzere 360 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘’demografik bilgi formu (Cinsiyet, sınıf, lisanslı olarak spor yapma, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi) ve katılımcıların sportmenlik davranışlarını belirlemeye yönelik olarak ise Koç (2013), tarafından geliştirilen ‘Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği’ (BEDSDÖ) kullanılmıştır. Veriler istatistiksel analizler için SPSS 20.0 paket programına aktarılmıştır. Analizlere başlamadan önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini incelemek amacıyla çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Ölçeğe ilişkin çarpıklık değerlerinin -,750 ile -1.620 arasında basıklık değerlerinin -.005 ile 2.989 arasında olduğu tespit edilmiş ve normal dağılım sergilediği belirlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, yüzde analizi, t testi, Anova analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; katılımcıların en çok uygunsuz davranışlardan kaçınma gösterdikleri (X̄=4.48), genel olarak ise sportmenlik davranışları düzeylerinin yüksek olduğu (X̄top= 93.12) tespit edilmiştir. Cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre katılımcıların sportmenlik davranışları düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05). Lisanslı olarak spor yapma, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı farklar tespit edilmemiştir (p>0.05).

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the sportsmanship behaviors of secondary school students in physical education and sports classes. The study group of the research consists of 360 volunteer students, 176 male (48.9%) and 184 female (51.1%) studying at secondary school in the province of Kayseri in the 2022-2023 academic year. Demographic information form (Gender, class, licensed sports, mother education level, father education level, monthly income level) was used as a data collection tool in the research. In order to determine the sportsmanship behaviors of the participants, the 'Physical Education Lesson Sportsmanship Behavior Scale' (BEDSS) developed by Koç (2013) was used. The data were transferred to the SPSS 20.0 package program for statistical analysis. Before starting the analysis, skewness and kurtosis values were examined in order to examine whether the data showed a normal distribution. It was determined that the skewness values of the scale were between -.750 and -1.620, the kurtosis values were between -.005 and 2.989, and it was determined that it exhibited a normal distribution. Frequency analysis, percentage analysis, t test, Anova analysis were used to analyze the data. As a result of the analyzes carried out; it was determined that the participants mostly avoided inappropriate behaviors (X̄=4.48), and generally the levels of sportsmanship behaviors were high (X̄top= 93.12). Statistically significant differences were found between the sportsmanship behavior levels of the participants according to gender and class variables (p<0.05). No significant differences were found according to the variables of licensed sports, mother's education level, father's education level, monthly income level (p>0.05).

 

Keywords