Öğretmenlere Karşı Yapılan Zorbalıklara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 48
Number of pages: 2561-2569
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlere karşı yapılan zorbalıklara ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma çerçevesinde olgu bilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem anlayışı çerçevesinde kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği ile belirlenen katılımcılar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 10 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmacılar analizler sonucunda katılımcıların zorbalık kavramına ilişkin tanımlarını; 1.Psikolojik- fiziksel şiddet, 2. Baskı, 3. Kişiliğini yok sayma ve 4. Kötü davranışlara maruz bırakılma şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca katılımcılar öğretmenlere karşı yapılan zorbalıkları; 1. Mobbing, 2. Veli dayatmaları, 3.Saygısızlık, 4. Baskı ve 5. Yalnız bırakılma olarak sıralamışlardır. Son olarak katılımcılar, zorbalığın sebeplerine ilişkin 1. Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması, 2. Okul yönetimi, 3. Veli tutumları, 4. Psikolojik sıkıntılar ve 5. Ekonomik zorluklar ile zorbalığın üstesinden gelmek için yapılması gerekenleri 1. Meslek itibarı kazandırma, 2. Bakanlık çalışmaları, 3.Eğitim verilmesi, 4. Disiplin yönetmeliğinin değişimi ve 5. Psikolojik destek şeklinde belirtmişlerdir. Yukarıdaki bulgular doğrultusunda araştırmacılar öğretmenlerin çeşitli zorbalıklara maruz kaldığını tespit etmişler, tespit edilen bu zorbalıkların ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.

 

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of teachers about bullying against teachers. The research was carried out using the case science pattern within the framework of qualitative research. The participants, determined by the easily accessible sampling technique within the framework of the purposeful sampling approach, consist of 10 teachers working in schools affiliated to the Tokat Provincial Directorate of National Education. The data were obtained using a semi-structured interview form. The obtained data were analyzed using descriptive analysis. As a result of the analysis, the researchers defined the participants' definitions of the concept of bullying; 1.Psychological- physical violence, 2. Edition, 3rd. Don't ignore your personality, and 4. They have listed it as being exposed to bad behavior. In addition, the participants reported bullying against teachers; 1. Mobbing, 2. Parental impositions, 3.Disrespect, 4. Edition, and 5. They are classified as being left alone. Finally, the participants discussed the reasons for bullying in the 1. Discrediting the teaching profession, 2. School administration, 3. Parent attitudes, 4. Psychological problems and 5. What needs to be done to overcome bullying with economic difficulties 1. Gaining professional reputation, 2. Ministerial studies, 3.Providing education, 4. Amendment of the disciplinary regulations and 5. They have indicated it in the form of psychological support. In accordance with the above findings, the researcher determined that teachers were subjected to various bullying practices and concluded that these bullying behaviors should be resolved urgently.

 

Keywords