Halk Eğitimi Merkezlerinin Öğrenen Örgüt Olabilme Kapasitelerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:36:40.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2389-2403
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma halk eğitimi merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüt özelliklerine ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmayı ve öğrenen örgüt özelliklerinin halk eğitimi merkezlerince ne kadar kabullenildiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamızda betimsel yöntem kullanılmış, veri toplama işlemleri için ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu araştırmacı tarafından hazırlanmış olup katılımcıların demografik bilgilerini de içeren sekiz sorudan oluşmaktadır. Araştırmamızın çalışma grubunu Çorum Halk Eğitim Merkezinde görev yapan üç yönetici ve yedi öğretmen oluşturmaktadır. Görüşme sonucunda sağlanan verilerin analiz edilmesiyle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini arttırmak için kurumda bakanlığın mesleki gelişim seminerlerinden yararlanıldığı, kurum içerisinde eğitsel seminer ve kursların düzenlendiği, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı, kurumsal projelerin gerçekleştirildiği ve önemli günlerde gerçekleştirilen sergilerin düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır.  Kurum çalışanlarını devamlı öğrenmeye yönelik yapılan etkinliklerin hizmet içi eğitim faaliyetleri, kurumsal yapının değişimi (geri dönüşüm kütüphanesinin açılması), kurumsal proje ve sergilerin düzenlendiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenler düşüncelerine kurumda değer verildiğini ve farklı düşüncelere saygı duyulduğunu belirtmişlerdir. Farklı bakış açılarının önemsendiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul vizyonunun bireylere geleceğe yönelik meslek kazandırmak, her yaşa ve herkese eğitim, yeniliğe ve teknolojiye açık, öğrenmeyi destekleyen bireyler yetiştirme,  bireylerin geleceğe yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, kurumsal tanıtımı arttırmak ve kaliteyi yakalamak, topluma yararlı, kendini iyi ifade eden ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmek, Türk kültürünü halk benimsetmek şeklinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurum çalışanlarının takım çalışmasına katılımı üst düzeydedir. Kurumda oluşan problemlerin çözümünde yönetici ve öğretmenlerin öncelikle iletişimi kullandıkları daha sonra da resmi yollara başvurdukları tespit edilmiştir. Okuldaki problemlerin çözümünde birlikte problem çözme becerisi büyük ölçüde uygulanmaktadır.

Keywords

Abstract

This study reveals the views of administrators and teachers of public education centers about the characteristics of learning organizations and to determine how much learning organization characteristics are accepted. In our research, descriptive method was used, and semi-structured interview form was utilized. The interview form consists of eight questions that reveal the demographic information and learning organization characteristics of the participants. The study group consists of three administrators and seven teachers from Çorum Public Education Center. By analyzing the data, the following conclusions were reached: To increase the professional development, seminars of the ministry were useful, educational seminars and courses were organized, in-service training activities were carried out, institutional projects and exhibitions were organized for the continuous learning of the staff of the center. Teachers stated that their opinions are valued and different opinions are respected.It has been concluded that different perspectives are considered. The vision of the center is to provide individuals with a future-oriented profession, to educate individuals of all ages, who are open to innovation and technology, to increase corporate promotion and to achieve quality, to raise individuals who are beneficial to the society, express themselves well, to adopt Turkish culture to the people. From the answers, the participation of the staff of the center in teamwork is at a high level. It has been determined that administrators and teachers use communication as a priority to solve problems. Problem solving skills are applied to a great extent.

Keywords