Okul Yöneticilerinin Saygınlıklarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:36:34.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 2365-2373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin saygınlıklarına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 11 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yaklaşımı tercih edilmiştir. Katılımcıların görüşlerini ortaya koymaları için görüşme yöntemi tercih edilmiş, veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış 5 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Verileri elde etmek için katılımcılarla yüz yüze görüşülmüştür. Görüşme formundan elde edilen bilgiler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlarına göre katılımcılar yöneticilerin çalıştıkları eğitim kurumundaki saygınlığı konusunda; adaletli olmaları, dürüst ve güvenilir olmaları, rehberlik etmeleri, uyum ve işbirliği içinde çalışmaları ve idealist ve yol gösterici olmaları olarak değerlendirmişlerdir. 

Keywords

Abstract

The purpose of this survey is to find out what instructors think about how respectable school administrators are. In this study, the qualitative research approach was selected. There are 11 instructors in the research's study group. In the research, a deliberate sampling strategy was selected. Participants chose the interview technique for disclosing their opinions, and a semi-structured interview form with 5 open-ended questions was employed as a data collecting instrument. The participants were interviewed face-to-face to get the data. Using content analysis, the data from the interview form was examined. The participants rated the respectability of the administrators at the educational institution they work in as being fair, honest, and dependable; offering direction; working in harmony and cooperation; and being idealistic and guiding, according to some of the research's findings.

Keywords