Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yönetiminde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:35:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2294-2301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı,  okul yönetimde kayırmacı uygulamalar hakkında öğretmen görüşlerini belirlemektir. Çalışmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma grubu için amaçlı örnekleme yaklaşımı kullanılarak 15 öğretmen seçilmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenler çeşitli okullarda çalışmaktadır. Verileri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Çalışma, okul yöneticilerinin kayırmacılık uygulamalarını, kayırılan kişileri ve bu davranışların öğretmenler üzerindeki sonuçlarını ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler kayırmacılığının önlenmesi için yöneticilerin mutlaka denetlenmesi gerektiğini, görev sürelerinin sınırlandırılmasını ve liyakatin sağlanması gerektiği yönünde görüşlerini bildirmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine teachers' views on favoritism in school administration. Basic qualitative research design was used in the study. For the research group, 15 teachers were selected using purposive sampling approach. The teachers in the study group work in various schools. A semi-structured interview form consisting of 4 open-ended questions prepared by the researcher was used to collect the data. The data obtained were analyzed through content analysis. The study revealed the nepotism practices of school administrators, the favored people and the consequences of these behaviors on teachers. According to the results of the study, teachers stated that in order to prevent favoritism, administrators should be supervised, their term of office should be limited and merit should be ensured.

Keywords