Okul Kültürüne Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 48
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-26 01:11:58.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2538-2547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı okul kültürüne yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve temel nitel araştırma çalışması kullanılmıştır. Katılımcılar seçilirken amaçlı örnekleme teknikleri kullanılarak maksimum çeşitlilik örneklemesi seçilmiştir. Kolayda örnekleme de kullanılmıştır. Bu araştırma için veriler, 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışma, görüşmeden elde edilen bilgiler temelinde içerik analizi yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Katılımcılara göre, okul etkinlikleri sosyal etkileşimi ve birbirini tanımayı teşvik etmektedir. Bu bağlamda, egzersizlerin sınıf içi davranışları kontrol ettiği ve hem personel hem de öğrencilerde sosyal becerileri geliştirdiği söylenmiştir. Okul kültürünün bir parçası olan ritüellerin, rutinlerin ve geleneklerin okul yaşamı üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir, özellikle de eğitim kurumları olarak hizmet veren okullarda insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının ve birbirlerini tanımasının ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde okul yaşamı üzerinde iyi etkileri olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

 

The main purpose of this study is to examine teachers' views on school culture. Qualitative research method and basic qualitative research study were used in the research. When selecting the participants, maximum diversity sampling was selected using purposeful sampling techniques. Convenience sampling was also used. Data for this study were collected using a semi-structured interview form consisting of 5 open-ended questions. The study was analyzed using a content analysis approach based on the information obtained from the interview. According to the participants, school activities promote social interaction and getting to know each other. In this context, exercises were said to control classroom behavior and develop social skills in both staff and students. Rituals, routines and traditions as part of school culture can be said to have positive effects on school life, especially considering how important it is for people to connect and get to know each other in schools, which serve as educational institutions.

Keywords