Okul Yöneticilerinin Özyeterlik Algıları (Isparta Örneği)

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 47
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 19:34:55.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2278-2284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Isparta İl Merkezinde görev yapan Müdür Yardımcılarının idari görevleri açısından yönetici özyeterliklerinin farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Isparta İl Merkezinde bulunan resmi öğretim kurumlarında çalışan 193 Müdür Yardımcısı, örneklemini ise bu evren içinden gönüllü olarak katılan 54 Müdür Yardımcısı oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından belirlenen kişisel bilgi formu ile Negis-Işık ve Derinbay (2015) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Yönetici Özyeterlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek tek faktörlü yapıda olup, madde faktör yükleri .50-.74 arasında değişmekte, toplam 18 madde ve 1 (hiç) 9 (çok fazla) olmak üzere 9'lu Likert tipinde yapılandırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Normallik dağılımının tespiti için Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. İkili karşılaştırmalarda t testi, ikiden fazla olan değişkenlerde ise tek yönlü varyans analizi ANOVA testi kullanılmıştır. Oluşan farklılığın kaynağını tespiti için LSD testi uygulanmıştır. Okul Yöneticilerinin özyeterlik algıları ölçeği toplam puan ortalamalarına bakıldığında yüksek düzeyde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak ölçek toplam puanı yüksek olmasına rağmen okul türü, cinsiyet, toplam görev süresi, okulda görev süresi ve lisansüstü eğitim değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Literatürde benzer çalışmalarda farklı sonuçlar olmasının, çalışılan örneklem grubu farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the managerial self-efficacy of the Deputy Managers working in Isparta City Center in terms of their administrative duties according to different variables. The population of the research consisted of 193 Deputy Principals working in official education institutions in Isparta City Center, and the sample consisted of 54 Deputy Principals who voluntarily participated in this universe. The data were collected using the personal information form determined by the researchers and the Executive Self-Efficacy Scale adapted to Turkish by Negis-Işık and Derinbay (2015). The scale has a single factor structure, item factor loads vary between .50 and .74, and it is structured in a 9-point Likert type with a total of 18 items and 1 (none) and 9 (very much). The data obtained in the research were analyzed in the computer environment. The Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality distribution. The t test was used in pairwise comparisons, and the one-way analysis of variance ANOVA test was used for variables with more than two. LSD test was applied to determine the source of the difference. When the total score averages of the scale of self-efficacy perceptions of School Administrators are examined, it is understood that it is at a high level.

As a result, although the total score of the scale was high, no significant difference was found in terms of school type, gender, total tenure, tenure at school and graduate education variables. It is thought that the different results in similar studies in the literature are due to the difference in the sample group studied.

 

Keywords