Kadın Yöneticilere İlişkin Kadın Öğretmenlerin Görüşleri: Kraliçe Arı Sendromu Kapsamında Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 46
Number of pages: 2181-2190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı kadın yöneticilere ilişkin kadın öğretmenlerin görüşlerini kraliçe arı sendromu kapsamında bir değerlendirmektir. Bu çalışmada nitel araştırma tercih edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemi ile araştırmaya dahil edilen 15 kadın öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma problemine uygun özellikleri taşıyan kişileri örnekleme dâhil edilerek “amaçlı örnekleme” tekniklerinden “ölçüt örnekleme tekniği” kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan “yarı yapılandırılmış görüşme formları” kullanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre katılımcıların kadın yöneticiler hakkındaki düşünceleri şöyle özetlenmektedir: kadın yöneticiler problem çözebilir, kadın yönetici kaliteyi artırır, erkek yönetici daha anlayışlı, kadınlar problemli, kadın yöneticilere bakış olumlu, kadın yönetici verimliliği artırır ve kadın yönetici daha anlayışlı olarak ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the views of female teachers on female administrators within the scope of queen bee syndrome. Qualitative research was preferred in this study. The study group of this research consists of 15 female teachers who were included in the research by criterion sampling method. Criterion sampling technique, one of the "purposive sampling" techniques, was used by including people who have the appropriate characteristics for the research problem. In the study, "semi-structured interview forms" consisting of 5 open-ended questions were used as data collection tools. Descriptive analysis and content analysis techniques were used to analyze the data obtained in this study. According to some of the results obtained from the research, the opinions of the participants about women managers are summarized as follows: female managers can solve problems, female managers increase quality, male managers are more understanding, women are problematic, the view of female managers is positive, female managers increase productivity and female managers are more understanding.

 

Keywords