Ergenlikte Narsist Davranışların Aile Bireyleri ve Arkadaşlık İlişkilerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 48
Number of pages: 2527-2537
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Narsisizm, abartılı kendini sevme ve kendine önem verme duygusu olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bireyin kendi benliğine yönelik değerlendirmesinin, aşırı olumlu ve abartılı olması narsisizmin temel özelliği olarak görülmektedir. Bu durum ise bireylerde sağlıksız ve huzursuzluk verici psikolojik gelişmeye yol açmaktadır. Narsist bireyler psikolojik durumlarını davranışları ile ele vermektedir. Onlar bu dünyada eşsiz, özel ve her konuda hak sahibi olduklarına inanmaktadır. Narsistik davranışlar gösteren kişilerle dış çevresi, duygusal açıdan doyumlu, sağlıklı ilişkiler kurmaktan yoksundurlar. Bu yüzden ergenlikte görülen Narsistlik tespit edilip önlemi alınmazsa, bireyin sonraki yaşamında sosyal ilişkiler kurması ve sağlıklı bir sosyal hayat yaşayabilmesi zorlaşacaktır. Aynı zamanda bu çeşit olumsuzluklar sağlıklı bir toplum yapısını da engellemektedir. Bu çalışmada amaç, 14-18 yaş aralığındaki gençlerin, narsistik eğilimlerinin ne düzeyde olduğu ve bu eğilimlerin kişiler arası ilişkilere ne şekilde yansıdığını ortaya koymaktır. Bu şekilde Narsist bireylerin sosyal ilişkilerinde bağlanma stillerinin ne doğrultuda olduğu anlaşılacaktır. Bu çalışmayı yaparken, 14-18 yaş aralığındaki bireylere, Patolojik Narsisizm Envanteri, İlişki Ölçekleri Anketi ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmanın çözümlenmesi ve verilerin analizinde SPSS 26.0 for Windows paket programı kullanılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Narcissism is defined as an exaggerated sense of self-love and importance. In this context, the excessive and exaggerated positive evaluation of one's own identity is seen as the fundamental characteristic of narcissism, which leads to unhealthy and disturbing psychological development in individuals. Narcissistic individuals reveal their psychological condition through their behavior. They believe they are unique, special, and entitled to everything in this world. People who show narcissistic behavior are devoid of emotionally satisfying and healthy relationships with their external environment. Therefore, if narcissism is not detected and prevented during adolescence, it will be difficult for the individual to establish social relationships and lead a healthy social life in later life. At the same time, these kinds of negative aspects also hinder the formation of a healthy social structure. The aim of this study is to determine the level of narcissistic tendencies in young people aged 14-18 and how these tendencies are reflected in interpersonal relationships. In this way, it will be understood in which direction the attachment styles of narcissistic individuals are oriented in their social relationships. To do this study, the Pathological Narcissism Inventory, Relationship Scales Questionnaire, and personal information form were administered to individuals aged 14-18. SPSS 26.0 for Windows package program was used for the analysis and evaluation of the research.

 

Keywords