Okul Yöneticilerine Göre Lider Okul Yöneticilerinde Bulunması Gereken Özelliklerin Belirlenmsesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 46
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-01 01:24:43.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 2146-2155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temele amacı lider okul yöneticilerinde bulunması gereken özellikleri okul yöneticisi görüşlerine göre belirlemektir. Araştırma temel nitel araştırma desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk ve orta dereceli okullarda okul yöneticisi olarak görev yapan 12 yönetici oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formuna yönelik literatürdeki bilgiler çerçevesinde araştırmacı tarafından görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formunda araştırma soruları çerçevesinde katılımcılara 4 soru sorulmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlarına göre: Okul yöneticilerinin yöneticilik özellikleri olarak iletişim becerisi gelişmiş, bilgi ve donanımı olan, adaletli, vizyon sahibi, işbirliği yapabilen, planlı, zamanı yönetebilen, kriz yönetebilen, liyakat sahibi, rehberlik edebilen, motive edebilen, çözüm odaklı olmaları gerektiğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determine the characteristics that should be found in school leaders according to the views of school administrators. The research was conducted according to the basic qualitative research design. The study group of the research consists of 12 administrators working as school administrators in primary and secondary schools in the 2022-2023 academic year. Within the scope of this study, an interview form was prepared by the researcher within the framework of the information in the literature on semi-structured interview form. In the prepared interview form, 4 questions were asked to the participants within the framework of the research questions. Descriptive analysis method was used to analyze the data obtained in the study. According to some results obtained from the research: School administrators should have advanced communication skills, knowledge and equipment, justice, vision, cooperation, planning, time management, crisis management, merit, guidance, motivation, solution-oriented.

Keywords