Gelir Dağılımı ve Kamu Borcu İlişkisi: Panel Veri Analizi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt 8 Sayı 45
Number of pages: 2017-2024
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu harcamalarının son yıllarda giderek artış göstermesi, devleti alternatif kamu kaynağı aramaya yönlendirmiştir. Bu kapsamda da kamu borçlanması kamu gelirleri arasında önemli bir yer almıştır. Devlet artan kamu harcamalarını, büyük çaplı yatırımları veya bütçe açıklarını finanse etmek gibi farklı amaçlar doğrultusunda borçlanabilmektedir. Devletin farklı amaçlar güderek borçlanması, ekonomik ve sosyal faktörler üzerinde birtakım etkiler meydana getirebilmektedir. Bu etkiler, borcun kaynağı, para birimi, ödenme şekli, vadesi ve faiz oranı şeklinde farklı özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. Bireylerin gayrisafi yurtiçi hasıladan aldıkları pay sonucu oluşan gelir dağılımı, ekonomideki birçok faktörden etkilenmektedir. Kamu borçlanması sonucunda da gelir dağılımı üzerinde nasıl bir etki oluşacağı önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, kamu borçlarının gelir dağılımı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada 25 Avrupa Birliği ülkesi ve 2004-2019 yılları arası dikkate alınarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda kamu borçlarının gelir dağılımı üzerinde iyileştirici bir etki ortaya çıkardığı bulgusu elde edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The gradual increase in public expenditures in recent years has led the state to seek alternative public resources. In this context, public debts has taken an important place among public revenues. The government can borrow for different aims such as financing increased public expenditures, large-scale investments or budget deficits. The state's borrowing for different aims can have some effects on economic and social factors. These effects vary according to different characteristics such as the source of the debt, currency, payment method, maturity and interest rate. Income distribution, which is formed as a result of the share of individuals in the gross domestic product, is affected by many factors in the economy. The impact of public debts on income distribution is an important issue. In this context, the study is aimed to examine the effect of public debt on income distribution. In the study, panel data analysis was carried out considering 25 EU countries and between the 2004-2019. As a result of the analysis, it was found that public debts had an improving effect on income distribution.

 

Keywords