Eğitim Yönetiminde Lisansüstü Eğitim Yapmış Olan Okul Müdürlerinin Deneyimlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1844-1852
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Lisansüstü eğitim; lisans eğitimi tamamladıktan sonra bilim insanı yetiştirmeyi hedefleyen programlı ve sistematik bir eğitim sürecidir. Lisansüstü eğitimdeki amaç araştırma ve geliştirme ile bilimsel bir temel üzerine teknolojik gelişmeler eklenerek ülkenin kalkınmasını sağlayan bilim insanı yetiştirmektir. Başka bir deyişle lisansüstü eğitim bir alana odaklanıp şeçilen alanda yoğun şekilde çalışarak lisans eğitiminden daha yüksek bilgi, beceri ve sebata sahip olmak için planlanan formal eğitim planıdır. Birçok ülkede öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin birbirinden farklı yapısının olduğu bilinmektedir. Bunun üç temel nedeninin olduğuna ilişkin görüş ağırlık taşımaktadır. Bunlardan ilki, sürekli olarak bilgi ve teknolojinin gelişmesinin bir neticesi olarak öğretmenlerin geliştirilmesi sürecinin farklılaşmasıdır. Bu araştırmanın amacı eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim yapan okul müdürlerinin deneyimlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanan bu çalışmaya İstanbul da görev yapan 13 okul müdürü katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili araştırma kapsamında geliştirilen bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu formda eğitim yönetim alanında lisansüstü eğitim yapan okul müdürlerinin deneyimlerini ortaya çıkartmaya yönelik sorular yer almaktadır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinde birisi dışında diğer hepsi aldıkları lisansüstü eğitimin sorun çözme becerilerine yüksek düzeyde katkı sağladığını ifade etmiştir. Araştırma sonuçları ilgili alanyazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Graduate education is a programmed and systematic education process that aims to train scientists after completing undergraduate education. The aim of graduate education is to train scientists who provide the development of the country by adding technological developments on a scientific basis with research and development. In other words, postgraduate education is a formal education plan that focuses on a field and intensively works in the chosen field in order to have higher knowledge, skills and perseverance than undergraduate education. It is known that the professional development of teachers in many countries has a different structure. There are three main reasons for this. The first one is the differentiation of the process of teacher development as a result of the continuous development of knowledge and technology. The purpose of this study is to examine the experiences of school principals who have postgraduate education in educational administration. Thirteen school principals working in Istanbul participated in this study, which was designed with qualitative research method and case study design. A semi-structured interview form developed by the researcher within the scope of the related research was used to collect the research data. This form includes questions aimed at revealing the experiences of school principals who have postgraduate education in the field of educational administration. Content analysis and descriptive analysis were used to analyze the research data. All but one of the school administrators who participated in the study stated that the postgraduate education they received contributed to their problem solving skills at a high level. The results of the research are discussed in relation to the related literature and some suggestions are presented.

Keywords