Tâhir B. Âşûr’un Tefsirinde Belâgat Sanatlarının Tahliline Yönelik Şiirle İstişhâd

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1748-1759
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1879-1973 yılları arasında Tunus’ta yaşamış müfessir, fakih, Arap dili ve edebiyatı alimi olarak meşhur olmuş Tâhir b. ‘Âşûr,  et-Tahrîr ve’t-Tenvîr adlı tefsirinde şiirle istişhâda başvurmuş, bu bağlamda belâgat sanatlarının güzel örneklerine yer vererek çeşitli tahlillerde bulunmuştur. Kur’ân âyetlerinin doğru anlaşılıp yorumlanmasında şiiri önemli bir araç olarak gören müfessir, âyetlerin dilsel tahlillerinde ve yorumlanmasında şiirle istişhâd yöntemini çokça uygulamıştır. Bu bağlamda ayetlerin belâgat yönlerini açıklamak için şiirden delil getiren müfessir, söz konusu tefsirinde meani, beyan ve bedi‘ sanatlarını etkin bir şekilde kullanarak ayetlerin anlam inceliklerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Dolayısıyla ayetin anlamını destekleyen şiirlerden delil getirerek şiirin önemli bir araç olduğunu belirtmiştir.  

 Bu çalışmada Tâhir b. Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr adlı tefsirinde şiirle istişhadın, belagat sanatlarının tahliline ve Kur’an ayetlerinin yorumlanmasına etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda belâgat konularından olan me‘ânî, beyan ve bedi‘ alanında şiirle istişhad ile beyan alanının alt başlıklarını oluşturan ve tefsirde yoğunluklu olarak kullanılan teşbih, mecaz, isti‘âre ve kinaye sanatlarının tahliline yönelik şiirle istişhad konuları ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Lived in Tunisia in 1879-1973,Tahir b. Aşur, interpreter, scholar of jurisprudence and Arabic language and literature, in his tafsir called 'Âşûr, et-Tahrîr ve't-Tenvîr, applied to examplify through  poetry, and in this context, he made various analyzes by including beautiful examples of rhetoric arts. The interpreter, who sees poetry as an important tool in the correct understanding and interpretation of the verses of the Qur'an, has applied the method of proving through poetry in the linguistic analysis and interpretation of the verses. In this context, the interpreter, who depends on poem to account for the eloquence aspects of the verses, tried to reveal the semantic subtleties of the verses by using the arts of meaning, speech and coherence effectively in his commentary. Therefore, he stated that poetry is an important tool by depending on poems that support the meaning of the verse. Therefore, he stated that poetry is an important tool proving through the poems that support the meaning of the verse. Therefore, he stated that poetry is an important tool by proving through poems that support the meaning of the verse.

  In this study, Tahir b. In Âşûr's commentary named et-Tahrîr ve't-Tenvîr, the effect of poetry and proving on the analysis of the arts of rhetoric and the interpretation of the verses of the Qur'an has been examined. In this context,  the field of rhetoric together with meaning, speech and coherence, and proving through poetry, which are the sub-headings of the field of declaration and are used extensively in tafsir, are discussed.

Keywords