Kamuoyu Oluşturmada Sosyal Medya Kullanımının Yarattığı Muhtemel Riskler

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1740-1747
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Endüstri toplumuna geçiş ile kaydedilen ilerlemeler iletişim alanının da oldukça değişmesini ve gelişmesini sağlamıştır. İletişim alanında katedilen safhalar sonrasında küreselleşmenin ve teknolojinin de etkisiyle birtakım yeni kitle iletişim araçları doğmuş ve bu kitlesel araçları hem devlet hem de toplum açısından oldukça önemli hale gelmeye başlamıştır.  Endüstri toplumunda iken toplumun tabanına yayılma imkânı bulamayan kitle iletişim araçları bu süreçte bireyler tarafından rahatça ulaşılabilir hale gelmiş bilginin tek yüzeliği karşısında çok boyutlu, karşılıklı ve interaktif bir iletişim doğmaya başlamıştır.  Kitle iletişim noktasında yaşanan bu gelişmeler topluma ilişkin unsurların çok daha belirginleşmesinin şeffaflaşmasının ve kolay ulaşılabilir hale gelmesinin önünü açmıştır.  Bu noktada gizli tutulması gereken devlete veya özel sektöre ait bir takım sırrı eskisinden çok daha erişilebilir hale getirmiştir. Bu yönde değişimler bir yandan bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmış ve şeffaflaşmanın önünü açmışken, öte yandan devletlere ve özel sektöre fikri mülkiyet haklarına yönelik art niyet taşıyan kişilere karşı savunmasız hale gelmiştir. Bu korunaksız düzlem, olumsuz sonuçlar doğurabilecek olması yönüyle toplumlar ve bireyler açısından risk oluşturmaktadır.

Çalışma kapsamında ilk olarak kamuoyu ve sosyal medya kavramı arasındaki ilişki irdelenmiş olup, sosyal medyanın geleneksel ve tekyüze medyadan farkı ortaya konulmaya çalışılmıştır. İlerleyen bölümlerde sosyal medya araçlarının kamuoyu oluşturma veya toplumu kanalize etme noktasındaki önemi ve etkileri incelenmiş, sosyal medyanın bu bağlamda kullanılmasının devletler ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz sonuçlara sebebiyet verebileceği ortaya konulmuştur. Sosyal medya kullanımının toplumlar ve bireyler üzerindeki olumlu etkilerin yanı sıra güvenlik ve gerçeklik noktasında yarattığı risk değerlendirilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The progress made with the transition to the industrial society has made the field of communication change and develop considerably. After the progress in the field of communication, with the effect of globalization and technology, some new mass media have emerged and these mass media have become very important for both the state and the society. While in the industrial society, the mass media, which could not find the opportunity to spread to the base of the society, have become easily accessible by individuals in this process, and a multi-dimensional, mutual and interactive communication has begun to emerge in the face of the one-sidedness of the information. These developments at the point of mass communication paved the way for the elements of society to become much more clear, transparent and easily accessible. At this point, it has made a number of secrets belonging to the state or private sector, which should be kept secret, much more accessible than before. While changes in this direction have facilitated access to information and paved the way for transparency, on the other hand, states and the private sector have become vulnerable to people who have malicious intentions towards intellectual property rights. This unprotected plane poses a risk for societies and individuals, as it may have negative consequences.

Within the scope of the study, firstly, the relationship between public opinion and the concept of social media was examined, and the difference of social media from traditional and one-sided media was tried to be revealed. In the following sections, the importance and effects of social media tools in creating public opinion or channeling the society are examined, and it is revealed what negative consequences the use of social media can cause on states and societies. In addition to the positive effects of social media use on societies and individuals, the risk posed by security and reality has been evaluated.

 

Keywords