Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Müzik Eğitimi Veren Kurumlara Yönelik Çok Yönlü Bir İnceleme: Siirt, Batman, Bitlis, Mardin, Diyarbakır

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-05 20:44:38.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 1677-1686
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siirt, Batman, Bitlis, Mardin ve Diyarbakır illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müzik eğitimi veren kurumları, farklı değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma mesleki ve özengen müzik eğitimi veren 29 kurum üzerinde gerçekleştirilmiş, görüşme yöntemi ile elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile değişkenlere göre listelenerek, yüzde-frekans dağılımları ile betimlenmiştir. Görüşme formundan elde edilen, açık uçlu sorulara verilen cevapların analizinde ise “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; kurumların Siirt, Batman, Bitlis, Mardin, Diyarbakır illerinde sayıca eşit olduğu ancak kişi başına düşen kurum sayısının iyileştirilmesi gerektiği, kurum türü olarak Halk Eğitim Merkezleri’nin ağırlıkta olduğu ve her İl’de bir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olduğu, kurumların 1948 ile 2017 yılları arasında faaliyete geçtiği, kurumların büyük çoğunluğunun çocuk-genç-yetişkin üç yaş grubuna da hizmet verebilen kurumlar olduğu, çalıştırdıkları öğretmen sayısının 1 ile 14 arasında değiştiği ancak 1 ve 2 öğretmen ile çalışan çok sayıda kurum olduğu, kurumlarda %93,10 oranında çalgı eğitimi verildiği, özellikle bağlama, piyano, gitar ve keman eğitiminin ön planda olduğu, kurumların eğitimi verilen müzik türü bakımından yeterli çeşitliliğe sahip olduğu, özellikle THM ve TSM eğitiminin ön planda olduğu, kurumlarda ses ve koro eğitiminin orta düzeyde verildiği, kurumların fiziki donanım ve ortam yetersizliği, kadro yetersizliği ve az tercih edilme konusunda sorun bildirdikleri saptanmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study, which aims to examine the music education institutions affiliated to the Ministry of National Education in the provinces of Siirt, Batman, Bitlis, Mardin and Diyarbakır, in terms of different variables, a descriptive survey model was used. The research was carried out on 29 institutions providing vocational and private music education, the data obtained by the interview method were listed according to the variables with the descriptive analysis method and described with percentage-frequency distributions. The "content analysis" technique was used in the analysis of the answers given to the open-ended questions obtained from the interview form. As a result of the research; In the provinces of Siirt, Batman, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, the number of institutions is equal, but the number of institutions per capita should be improved, the type of institution is Public Education Centers, and there is an Anatolian High School of Fine Arts in each province. The majority of the institutions are institutions that can serve children-young-adults three age groups, the number of teachers they employ varies between 1 and 14, but there are many institutions that work with 1 or 2 teachers, and 93.10% of the institutions provide instrument training. In particular, baglama, piano, guitar and violin education is at the forefront, institutions have sufficient diversity in terms of the type of music taught, especially THM and TSM education is at the forefront, voice and choir education is given at medium level in institutions, the institutions are inadequate in physical equipment and environment, It was determined that they reported problems in terms of staff inadequacy and being less preferred.

Keywords