Gemi Acentelerinde Personel Seçimini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi Üzerine Nicel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1658-1665
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Deniz taşımacılığı çok büyük miktarlardaki yüklerin ton başına çok küçük maliyetlerle taşınmasına olanak sağlaması nedeniyle dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Deniz taşımacılığında faaliyet gösteren en önemli hizmet kollarından bir tanesi de gemi acenteliğidir. Gemi acenteleri gemileri bulundukları limanlarda gemi ya da temsilcisinin hak ve menfaatlerini koruyarak hareket ederler. Gemi acentelerinin, gemiler dünyanın herhangi bir limanına uğradığında geminin o ülkeye giriş-çıkış işlemleri, sağlık işlemleri, personel değişikliği, gemi tarafından yapılan talepler ve operasyonel sürecin takibi gibi çok büyük sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar tecrübe, mesleki gereksinimleri yerine getirme, insan ilişkilerinde başarılı olma gibi birçok kritere sahip olması gereken personeller tarafından yerine getirilmektedir. Gemi acentelerinin yoğun rekabetin var olduğu bir ortamda devamlılığını sağlayabilmesi için öncelik vermesi gereken nokta insan faktörüdür. Emek yoğun bir çevrede faaliyetlerini yürüten ve hizmet sektöründe yer alan gemi acentelerinde çalışacak olan kişilerde aranan özellikler gemi acentesinin ayakta kalabilmesi için önemli bir etkendir. Çalışmada gemi acentelerinde çalışacak personelde aranan niteliklerin literatür araştırmasıyla birlikte uzman görüşleri de alınarak önem derecelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gemi acentelerinde yönetici pozisyonunda çalışan kişilerin görüşlerine başvurulmuş ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılarak kriterlerin ağırlıklandırılması yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde en önemli kriterlerlerin müşteri ilişkilerinde açık iletişim kurabilme ile beklentilere hızlı ve çözüm odaklı yaklaşım olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Maritime transportations has an important place in world trade as it allows the transportation of very large quantities of cargo at very small costs per ton. One of the most important service branches operating in maritime transportation is shipping agency. Ship agents act by protecting the rights and interests of the ship or its representative in the ports where their ships are located. Ship agents have great responsibilities such as the ship's entry and exit procedures, health procedures, personnel changes, requests made by the ship and monitoring the operational process when the ships call at any port in the world. These responsibilities are fulfilled by the personnel who must have many criteria such as experience, fulfilling professional requirements, being successful in human relations. In order to ensure the continuity of shipping agencies in an environment where there is intense competition, the point that should be given priority is the human factor. The qualifications sought in people who will work in shipping agencies operating in a labor-intensive environment and in the service sector are an important factor for the ship agency to survive. In the study, it is aimed to reveal the qualifications sought in the personnel who will work in the shipping agencies, together with the degree of importance by taking the literature research and expert opinions. For this purpose, the opinions of people working in managerial positions in shipping agencies were consulted and the criteria were weighted using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. When the results are examined, it is determined that the most important criteria are "ability to communicate openly in customer relations" and "fast and solution-oriented approach to expectations".

Keywords