Sınıf Öğretmenlerinin Eşitlikçi Ölçme Değerlendirme ile İlgili Algılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 44
Number of pages: 1641-1653
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin, eşitlikçi ölçme değerlendirme ile ilgili sahip oldukları algıları ortaya çıkarmak amacıyla nitel araştırma yönteminden görüşme tekniğinde yararlanarak yapılmış bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin, eşitlikçi ölçme değerlendirme kavramı hakkında gerekli bilgiye sahip oldukları,  özellikle dil sorunu olan öğrencilerle iletişim sıkıntısı, maddi imkansızlıklar ve kaynak teminini sağlanamaması, sınıfların heterojen olması, zaman sıkıntısı, öğrencileri arasında denge durumunun sağlanamaması gibi sorunlarla karşılaştıkları, öğrencileri bireysel ele aldıkları, alternatif ölçme araçlarını kullandıkları, yabancı uyruklu öğrenciler için farklı ölçe araçları kullanıldığı, öğrencilerin seviye gruplarına göre ölçme değerlendirme ihtiyacının olduğu, eşitlikçi ölçme değerlendirmenin dezavantajlı öğrencilerle diğer öğrencilerle arasındaki farkın daha da azalmasını sağladığı, öğrencinin öğrenme düzeyinin artmasında basitten zor doğru bir yol izlenimi sağladığı, nesnel sonuçların elde edildiği, öğrencide başarı ve özgüven duygusunda artış sağladığı, adalet olgusunun ortaya çıkarıldığı, öğrencinin kendi yetenek ve bilgisinin farkına varmasını sağlaması gibi avantajları sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study is a research conducted by using qualitative research method in interview technique in order to reveal the perceptions of classroom teachers about equitable assessment and evaluation. The study group of the research consists of 10 classroom teachers. According to the findings obtained; Teachers have the necessary knowledge about the concept of egalitarian assessment and evaluation, they encounter problems such as communication difficulties, financial difficulties and inability to provide resources, especially with students with language problems, heterogeneity of classes, time constraints, lack of balance among their students, they consider students individually, they consider alternative assessment methods. tools, different measurement tools are used for foreign students, there is a need for assessment and evaluation according to the level groups of the students, egalitarian measurement and evaluation ensures that the difference between disadvantaged students and other students is reduced even more, it provides the impression of the right path from simple to difficult in increasing the learning level of the student, objective results are obtained. It has been concluded that it provides advantages such as increasing the sense of success and self-confidence in the student, revealing the phenomenon of justice, enabling the student to realize their own abilities and knowledge. it has been reached.

Keywords