Mitolojide, Sembol Biliminde Ve Marka Göstergesinde Elma Meyvesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 37
Number of pages: 602-606
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu, geçmişten günümüze kadar elma meyvesine farklı kültür, farklı coğrafi konumlarına karşın çeşitli anlamlar ve ortak değerler yüklemişlerdir. Türk Söylence Sözlüğünde, elma bütün meyvelerin atası olarak geçer ve elma türünün tamamının yeryüzüne Orta Asya’dan yayıldığı ve Kafkas kökenli olduğu ifade edilir. İklim ve çeşit özelliklerinden dolayı hemen hemen yeryüzünün her coğrafyasında yetişmesi bu meyveyi bir simgeye dönüştürmüştür. Orta Avrupa’da elma, Neolitik Çağ’dan (M.Ö.8000-5500) beri bilinmektedir. Türk kültüründe de geniş bir yere sahip olan elma meyvesi, şifa kaynağı olarak değerlendirilmiş, verimliliğin, zürriyetin, ebedîliğin, gençliğin, güzelliğin, kuvvetin, sağlığın, sevginin, inancın sembolü olmuştur. Elma meyvesi mitlerde, halk hikayelerinde, gelenek ve inanışlarda yüzyıllardır yaşamıştır. Bu çalışmanın amacı, elma meyvesinin mitlerdeki yeri ve kullanımı, sembol bilimindeki ezoterik ve spritüal anlamları ve anlamlarından yola çıkılarak bir marka göstergesine dönüşümünün Araştırma ve Yayın Etik kurallarına uygun biçimde incelenmesi ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Keywords

Abstract

From past to present, human beings have added different cultures, different geographical locations to the fruit of the apple, and a variety of meanings and common values. In the Turkish Expression dictionary, the apple is the ancestor of all fruits and it is expressed that the entire apple species is spread across the earth from Central Asia and is Caucasian. The growth of almost every geography of the earth has transformed this fruit into an icon, due to its climate and variety. In Central Europe, the apple has been known since the Neolithic Age (8000-5500 B.C.). The apple fruit, which has a large place in Turkish culture, is considered to be a source of healing, efficiency, fertility, virginity, youth, it has been a symbol of beauty, strength, health, love, faith. Apple fruit has lived in myths, folk stories, traditions and beliefs for centuries. The purpose of this study is to examine and evaluate the place and use of apple fruit in myths, the meaning and meaning of the esoteric and sprituals in symbol science and the transformation of it into a brand indicator in accordance with the Research and Publication Ethics rules.

Keywords