Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Author:

Number of pages: 521-530
Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 36

Abstract

Araştırma, turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algıları cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise, ailenin yaşadığı yer, lisansüstü eğitim yapma isteği ve kitap okuma alışkanlığı değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Turizm rehberliği bölümünde öğrenim gören toplam 75 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Kişisel bilgi formu” ve “21. yüzyıl becerileri yeterlik algısı ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin, 21. yüzyıl becerilerine ilişkin genel yeterlik algılarının yüksek olduğu, cinsiyet değişkenine göre, “öğrenme ve inovasyon becerileri” ile “yaşam ve kariyer becerileri “ alt boyutlarında kadın öğrencilerin lehine anlamlı bir fark olduğu, sınıf düzeyi,  ailenin yaşadığı yer ve lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenlerine göre, hem alt boyutlarında hem de genel toplamında anlamlı bir farklılığın olmadığı ve genel olarak algılarının yüksek olduğu, kitap okuma alışkanlığı değişkenine göre, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri genel yeterlik algılarında düzenli kitap okuyan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The research was conducted to determine the proficiency perceptions of tourism guidance department students towards 21st century skills. In addition, the efficacy perceptions of the students of the tourism guidance department for 21st century skills were compared in terms of gender, class, high school graduated, family residence, desire to pursue graduate education and reading habits variables. In this respect, the research is a descriptive study in the scanning model. The sample of the research consists of 75 students studying in the Department of Tourism Guidance in the 2020-2021 academic year. "Personal information form" and "21 st century skills efficacy perception scale” has been used. In the analysis of the obtained data, frequency, percentage, arithmetic mean and one-way analysis of variance (Anova) techniques were used with independent samples t-test for comparisons between groups. As a result of the research, it has been concluded that the students of the tourism guidance department have a high perception of general competence regarding 21st century skills,  there is a significant difference in favor of female students in the sub-dimensions of "learning and innovation skills" and "life and career skills" according to the gender variable, there is no significant difference in both sub-dimensions and the general total according to the variables of grade level, place of residence of the family and willingness to pursue graduate education, in general, their perception is high and according to the variable of reading habits, there is a significant difference in favor of the students who regularly read books in the general efficacy perceptions of 21st century skills.

Keywords