Okul Yöneticilerinin Sosyal İletişim Becerileri ile Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki (Döküman İncelemesi)

Author:

Number of pages: 427-440
Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 36

Abstract

Bu araştırmada okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin öğretmenlerin motivasyonuna olan etkilerini incelemek amacıyla, Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) tez veritabanı taranarak 2005-2020 yılları arasındaki paylaşıma açık 18 lisansüstü çalışmanın incelenmesi yapılmıştır. Bu tezlerin hepsinde farklı evrenlerden seçilen örnekler üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre verilerin elde edildiği görülmüştür. Söz konusu tezler incelendiğinde yöneticilerin okul yönetiminde kullandıkları iletişim tekniklerinin öğretmenin motivasyonu üzerinde doğrudan etkisi oldu görülmüştür. Bunu etkileyen faktörler yöneticiler ve öğretmenlerin mesleki kıdem, branş, öğrenim durumu, medeni durum, cinsiyet ve yaş gibi değişkenlere bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Öğretmenlerin yaş ve mesleki kıdemlerinin ilerledikçe yönetici ile iletşimin azaldığı, sınıf öğretmenlerinin müfredattan kaynaklı olarak yöneticilerle daha az iletşime girdikleri ve buna benzer sebeplerin iletşimden kaynaklı motivasyonun düşük olduğunu göstermiştir. Bunlara ek olarak okuldaki öğretmen ve öğrenci sayısı, okulun fiziki yapısı gibi etmenlerin belirleyici olduğu gözlemlenmiştir.  Genel olarak bakıldığından yöneticilerin iletişim tekniklerinin öğretmenlerin motivasyonunu etkilemeleri yapılan çalışmalarda anlamlı/olumlu olduğu görülmüştür. 

Keywords

Abstract

In this study, in order to examine the effects of school administrators 'communication skills on teachers' motivation, the thesis database of the Council of Higher Education (YOK) was scanned and 18 graduate studies open to sharing between 2005-2020 were examined. In all of these theses, it was seen that data were obtained according to the results of the questionnaire made on samples selected from different populations.  When these theses were examined, it was seen that the communication techniques used by administrators in school management had a direct effect on teachers' motivation. It has been observed that the factors affecting this change depending on variables such as professional seniority, branch, educational status, marital status, gender and age of administrators and teachers.  It showed that as the age and professional seniority of teachers progressed, communication with the administrator decreased, classroom teachers had less communication with administrators due to the curriculum, and similar reasons had low motivation due to communication. In addition to these, it was observed that factors such as the number of teachers and students in the school, and the physical structure of the school were determinants. In general, it has been observed that the communication techniques of the administrators have a significant / positive effect on teachers' motivation.

Keywords