Spor Lisesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 35
Number of pages: 343-348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet

Son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanmış olduğumuz iletişim araçları olan telefonlar, akıllı telefon olarak üretilmeye ve kullanılmaya başlandı. Ülkemizde yaygın olarak bulunan ve bir o kadar da kullanışlı olan bu akıllı telefonlar, internet erişimiyle beraber bize iletişim, sosyal medya, oyun, sanal sitelere erişim gibi birçok imkan sunarak kendine bağımlı hale getirmeyi başardı. Özellikle gençler arasında yoğun bir ilgi gören bu telefonların aşırı kullanımına bağlı olarak fiziksel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkilediği, yapılan çalışmalarda görülmüştür.

Düzenli egzersiz ve hareket etmenin gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine önemli katkılar sağladığı bir gerçektir. Tüm bu doğrultuda akranlarına göre daha fazla uygulamalı ders içeriğine sahip spor lisesi öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin incelenmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Araştırmanın evrenini 2021-2022 Öğretim yılında spor liselerinde okuyan öğrenciler oluştururken çalışma gurubunu tesadüfi yöntemle seçilen 522 spor lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kwon ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Noyan ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya katılan lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı orta düzeyde görülürken cinsiyet değişkenine göre kadınlar lehine daha fazla akıllı telefon kullanımı görülmüştür. Sınıf seviyelerine göre anlamlı farklılık görülmezken, haftalık 1-2 defa düzenli egzersiz yapanların, haftalık 5-6 defa düzenli egzersiz yapanlara göre daha fazla akıllı telefon bağımlılığı olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In recent years, phones, which are communication tools that we have used due to technological developments, have started to be produced and used as smartphones. These smartphones, which are widely available in our country and are also useful, have managed to make us dependent on themselves by offering us many opportunities such as communication, social media, games, access to virtual sites with internet access. It has been seen in studies that these phones, which are especially popular among young people, negatively affect physical and mental health due to overuse.

It is a fact that regular exercise and movement make important contributions to the physical and spiritual development of young people. In all this respect, the examination of smartphone addiction levels of sports high school students with more applied course content than their peers constitutes the main purpose of this study.

The universe of the research is made up of 522 sports high school students who were selected by accident in the 2021-2022 academic year. In the research, the "Smartphone Addiction Scale" developed by Kwon and his colleagues (2013) and made by Turkish adaptation Noyan and his colleagues (2015) was used as a data collection tool. Descriptive statistics, independent sample t-test, one-way variance analysis techniques were used in the analysis of the data.

According to the results of the study, high school students who participated in the study had moderate smartphone addiction, while more smartphone use was seen in favor of women than gender variables. While there was no significant difference in class levels, those who exercised regularly 1-2 times a week were found to have more smartphone addiction than those who exercised regularly 5-6 times per week.

Keywords