Destinasyon Pazarlamasında Görsel Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımı: Müzeler Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 35
Number of pages: 244-261
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizmin ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, turizmi oluşturan taraflara çok yönlü iletişim ve pazarlama olanağını bir arada sunmaktadır. Turistlerin internet ve internet tabanlı teknolojiler sayesinde bilgiye anında ulaşabilmeleri ve yine teknoloji tabanlı sistemlerin turistik ülke, bölge ve işletmelerin turistlere anında ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. Ülkelerin turizm alanında rekabet avantajı elde edebilmelerinde de etkili olan teknolojik uygulamalar, turistlerin gidecekleri yerler arasında seçim yapabilmelerini de mümkün kılmaktadır. Görsel gerçeklik uygulamaları sayesinde turistler destinasyonları önceden görebilmektedirler ve onların seyahat etmelerini sağlayan merak bileşenini de harekete geçirebilmektedir. 2020 ve 2021 yılı verilerine göre dünyada en çok turist ağırlayan altı ülkenin (Fransa, İspanya, Amerika, Çin, İtalya ve Türkiye) sanal uygulamalardan ne derece yararlandığının belirlenmesi son derece önemlidir. Merak unsurunu etkileyen turistik bileşenlerden müzeler, ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerini sunan ve saklayan alanlaradır. Dolayısıyla en çok turist ağırlayan altı ülkedeki sanal müze uygulamaları, turistlere önden bilgiler sunabilmektedir.  Araştırmada ilgili altı ülkenin sanal müze uygulamalarının ne seviyede olduğunu belirlenmek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre Amerika Birleşik Devletleri (254), Türkiye (47), İtalya (20), İspanya (15), Fransa (7) ve Çin (4) toplamda 347 sanal müze uygulamasına sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye haricindeki ülkelerin resmî turizm kurumlarının internet sayfasında sanal müze bağlantılarını vermedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Turistlere yönelik tanıtım ve kapsamlı enformasyon görevinin ülkelerin ulusal turizm kurumlarının görevlerinden olduğu düşünüldüğünde, gerekli iyileştirmelerin yapılması son derece önemlidir. Ayrıca sanal müze sayılarının daha fazla arttırılması gerektiği önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The rapid development of tourism and technology provides the parties that make up tourism with the opportunity of multi-directional communication and marketing. Thanks to the internet and internet-based technologies, tourists can access information instantly and technology-based systems contribute to the instant access of touristic countries, regions and businesses to tourists. Technological applications, which are also effective in obtaining a competitive advantage in the field of tourism, make it possible for tourists to choose among the places they will go. Thanks to visual reality applications, tourists can see destinations in advance and can also activate the curiosity component that enables them to travel. According to 2020 and 2021 data, it is extremely important to determine to what extent the six countries that host the most tourists in the world (France, Spain, America, China, Italy and Turkey) benefit from virtual applications. Museums, which are among the touristic components that affect the element of curiosity, are the areas that present and store the historical and cultural values ​​of the countries. Therefore, virtual museum applications in the six countries that host the most tourists can provide preliminary information to the tourists. In the research, it is aimed to determine the level of virtual museum applications of the six countries. According to the findings obtained as a result of the research, it has been determined that the United States of America (254), Turkey (47), Italy (20), Spain (15), France (7) and China (4) have a total of 347 virtual museum applications. In addition, it has been concluded that countries other than Turkey do not provide virtual museum links on the website of official tourism institutions. Considering that the task of promotion and comprehensive information for tourists is one of the duties of the national tourism institutions of the countries, it is extremely important to make the necessary improvements. In addition, it is suggested that the number of virtual museums should be increased more.

Keywords