2019-2021 Yılları Arasında Okul Psikolojik Danışmanlığına İlişkin Ülkemizde Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 35
Yayımlanma Tarihi: 2022-03-26 00:47:41.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 262-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 2019-2021 yılları arasında ülkemizde okul psikolojik danışmanlığı alanında yapılan lisansüstü çalışmaların doküman incelemesi yöntemiyle incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda biri İngilizce, 24'ü Türkçe olmak üzere 2'si doktora ve 23'ü yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 25 yüksek lisans çalışmasına ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar yıl, tür (yüksek lisans/doktora), üniversite, üniversite türleri (devlet/vakıf), enstitü, akademisyen unvanları ve illere göre dağılım olmak üzere yedi farklı kategoriye ayrılarak araştırmacı tarafından incelenmiş ve bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçları ile ilgili çalışmaların 2019 yılında daha çok İstanbul, devlet üniversiteleri, eğitim bilimleri enstitülerindeki profesörler tarafından lisansüstü olarak yürütüldüğü tespit edildi. En çok araştırma yapılan üniversiteler olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi belirlendi. En çok işlenen temanın da meslek doyumu olduğu onu yaşam doyumunun izlediği görüldü. Çalışmanın gelecekte tekrarlanması önerilir. Aynı zamanda diğer lisansüstü çalışmaların içerik açısından daha detaylı incelenmesi de öneriler arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

This study was carried out to examine the postgraduate studies in the field of school psychological counseling in our country between the years 2019-2021 by document analysis method. In this direction, a total of 25 master's studies, one in English, 24 in Turkish, 2 doctorate and 23 master's theses, were reached. The studies reached were divided into seven different categories as year, type (master's/doctorate), university, university types (state/foundation), institute, academician titles and provinces, and the findings were examined by the researcher.  It has been determined that studies on the results of the research are mostly carried out by professors in Istanbul, state universities and educational sciences institutes in 2019. Abant İzzet Baysal University, Ankara University and Istanbul Sebahattin Zaim University were determined. It was seen that the most discussed theme was job satisfaction, followed by life satisfaction. It is recommended that the study be repeated in the future, as the universities with the most research. At the same time, a more detailed examination of other postgraduate studies in terms of content is among the suggestions.

Keywords


 • Aktan, M. C. (2016). Problems that students faced in Turkey and school social work . International Journal of Social

 • Aktan, M. C. (2016). Problems that students faced in Turkey and school social work . International Journal of Social Sciences and Education Research , 2 (1) , 244-254 . DOI: 10.24289/ijsser.279101

 • Aladağ, M. (2014). Psikolojik danışman eğitiminin farklı düzeylerinde bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonunda kritik olaylar. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 428-475.

 • Atalan Yüksel, G. (2019). Okulda çalışan psikolojik danışmanların iş ve yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak rol belirsizliği, rol çatışması ve örgütsel destek. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi.

 • Atıcı, M., Özyürek, R. ve Çam, S. (2005). Okul danışmanlığı uygulamalarının yetkinlik beklentisi algıları ve meslekibenlik saygısı üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 7-26.

 • Ay Yılmaz, Y. (2019). Okullarda Suriyeli öğrencilere sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin okul psikolojik danışmanlarının görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi.

 • Balcı, S. (2017). Okul Psikolojik danışmanı öz yetkinlik ölçeği'nin Türk kültüründeki psikometrik özellikleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 18(2), 633-649.

 • Beard J., G. ve Ragheb M.,G. (1980). Measuring leisure satisfaction. Journal of Leisure Research, 12, 20-33.

 • Bozkurt, B. (2019). Okul psikolojik danışmanlığında konsültasyon hizmetleri ve psikolojik danışmanların konsültasyon yeterlik düzeylerinin incelenmesi (doktora tezi) Mersin Üniversitesi

 • Büyüksayın, B. N. (2019). Liselerde görevli okul psikolojik danışmanlarının sınıf rehber öğretmenleriyle yaptıkları konsültasyon çalışmalarının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi.

 • Ceylan, M. (2019). Okullarda çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin mesleki beklentilerinin okulyöneticileri tarafından karşılanma düzeyinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul AydınChandler, J. W., Burnham, J. J., Riechel, M. E. K., Dahir, C. A., Stone, C. B., Oliver, D. F., ... ve Bledsoe, K. G.(2018). Assessing the counseling and non-counseling roles of school counselors. Journal of School Counseling, 16(7), 1-33.

 • Chang, Y. H., Chang, C. Y., & Tseng, Y. H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education and Technology, 19(4), 315–331.

 • Çelik, Ç.(2020). İlkokul kademesinde uygulanan değerler eğitimi programının sınıf öğretmenleri, okul psikolojikdanışmanları ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi: Tek durumlu bir örnek olay çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.

 • Çelik, T. H. (2019). Okul psikolojik danışmanlarının çocuk istismarı vakalarındaki deneyimleri üzerine nitel bir çalışma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi

 • Çetinkaya, R ve Karaırmak, Ö. (2012). Psikolojik danışman eğitiminde süpervizyon. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 107-121.

 • Dayar. H.G (2021). Covid-19 salgını döneminde psikolojik danışmanların umutsuzluk düzeylerinin ve genel özyeterlilik algılarının psikolojik dayanıklılıklarına etkisi. İstanbul Üniversitesi

 • Doğan, B. B. (2020). Okul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) psikolojik sağlamlık, öz yeterlik ve iş doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi

 • Doğan, S. (1996). Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında meslek kimliğinin gelişimi ve bazı sorunlar. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 32-44.

 • Doğan, S. (2000a). Okul rehberliği ve danışmanlığı alanında çağdaş bir yaklaşım: Kapsamlı rehberlik program modeli. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(13), 56-64.

 • Doğan, S. (2000b). Psikolojik danışman eğitiminde akreditasyonun gereği ve bir model önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(14), 31-38.

 • Dönmez, K. (2019). Okul psikolojik danışmanlarında öz duyarlılık ile tükenmişlik arasındaki ilişkide umudun aracı rolünün incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 • Dutar, Ş. (2017) Okul psikolojik danışmanlığı alanında hesap verebilirliğin incelenmesi.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 • Günel, D.(2020). Okul psikolojik danışmanlarının mesleki doyumları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkidepsikolojik esnekliğin aracı rolünün incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bolu Abant İzzet BaysalHolman, L. F., Watts, R., Robles-Pina, R. ve Grubbs, L. (2018). Exploration of potential predictor variables leading to school counselor burnout. Journal of School Counseling, 16(9), n9.

 • Işık Tokmak, A. (2019). Okul psikolojik danışmanlarının mesleki doyumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ege Üniversitesi.

 • Işık-Tokmak, A., ve Özyürek, R. (2018). The relationships among school counselors' vocational satisfactions, theirschool counseling self-efficacy expectations and delivery system components. Universal Journal of Psychology, 6(2), 35-42. doi: 10.13189/ujp.2018.060201

 • İkiz, E. F. (2010). Psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 11(2), 25-43.

 • İncesoy, E. (2019). Okul psikolojik danışmanlarının otomatik düşünceleri ile öz yetkinlik algıları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çağ Üniversitesi.

 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım,

 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

 • Karataş, Z. ve Şahin Baltacı, H. (2013). Ortaöğretim kurumlarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlikhizmetlerine yönelik okul müdürü, sınıf rehber öğretmeni, öğrenci ve okul rehber öğretmeninin (psikolojikdanışman) görüşlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 427-Karlı Ü. Polat E. Yılmaz B. Ve Koçak S. (2008). Serbest Zaman Tatmin Ölçeği’ nin (SZTÖ-Uzun Versiyon) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2): 80-91.

 • Kayabaşı, O.E.(2019). Okul psikolojik danışmanlarının algıladıkları mobbing düzeylerinde yordayıcı değişkenlerolarak duygusal zekâ ve mesleki benlik saygısı(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

 • Kepçeoğlu, M. (2004). Psikolojik danışma ve rehberlik. Alkm Yayınevi

 • Kılıç Memur, H. N. (2020) Okul psikolojik danışmanlarının görüşmelerde yaşadıkları zorluklarla baş etme süreçleri: bir gömülü desen araştırması. (Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi.

 • Kılınç Çelebi, E. (2019). Okullarda krize müdahale ekiplerinde yer alan öğretmenlerin ve okul psikolojikdanışmanlarının krize müdahale çalışmaları ile ilgili görüşlerinin incelenmesi; nitel bir çalışma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi.

 • Kocatepe, E. (2020). Teşekkür Ederim' Minnettarlık Eğitim Programı (TEMEP)'nın okul psikolojik danışmanlarının minnettarlık düzeyleri üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bursa Uludağ Üniversitesi

 • Köksal, H. K.(2019). Okul psikolojik danışmanlarının özel eğitim öz yeterlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki: Mersin ili örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çağ Üniversitesi.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (2020) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği http://orgm.meb.gov.tr/ [erişim tarihi 25.12.2021]

 • Merlin-Knoblich, C., Harris, P. N., Chung, S. Y. Ve Gareis, C. R. (2018). Reported experiences of school counseling site supervisors in a supervision training program. Journal of School Counseling, 16(3), n3.

 • Ogan, S. ve Öz Soysal, F. S. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Kişiler Arası Duygu Düzenlemenin YordayıcılarıOlarak Öz Denetim ve Temel Psikolojik İhtiyaç Doyumu . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 327-344 . DOI: 10.53444/deubefd.871905

 • Owen, F. K. ve Owen, D. W. (2008). School counselor’s role and functions: school administrators’ and counselors’ opinions. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(1), 207-221.

 • Öge, R. M.(2020): Okul psikolojik danışmanlarının serbest zaman doyumu ile bilişsel esneklikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi.

 • Özgüven, İ.E. (1990). Ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Faaliyetlerinin Dünü ve Bugünü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1, 1, 4-15.

 • Özteke Kozan, H. İ. (2020). Okul Psikolojik Danışmanlığı ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: 1980-2019. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi.3(1), Ss. 1-28

 • Özteke, H.İ., Üre, Ö. ve Kesici, Ş. (2015). The prediction of elementary school counselors’ self-efficacy beliefs by social comparison and self-consciousness. The Online Journal of Counseling and Education, 4(1), 34-45

 • Özyurt, S. (2021). Okul psikolojik danışmanlarında zenofobi: Özgecilik ve mültecilere karşı duygusal mesafe değişkenlerine göre bir inceleme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi

 • Özyürek, R. (2010a). School counseling practices in Turkish universities: Recommendations for counselor educators. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 39, 175-190.

 • Özyürek, R. (2010b). Psikolojik danışma ve rehberlik lisans programı öğrencilerinin yaptıkları okul psikolojik danışmanlığıyla ilgili uygulamaların saptaması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 160-174.

 • Pamukçu, B. ve Demir, A. (2013). Psikolojik danışma öz-yeterlik ölçeği Türkçe formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 212- 221.

 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Tendencies of the researches published in education and science journal: Content analysis. Education and Science, 39(173), 428-449.

 • Sofuoğlu, Y.(2019). Okul psikolojik danışmanlarının mesleki kimlik inşalarına ilişkin bir anlatı analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi

 • Suri, H., ve Clarke, D. (2009). Advancements in research systhesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395-430

 • Şahin, Ö. ve Başgül, M. (2020). PISA üzerine yapılan lisansüstü tezlerin doküman analizi ile incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 50-66.

 • Şahin, Y. (2019). Okullarda görev yapan psikolojik danışmanların öz yeterlilik düzeyleri ile bireysel değeralgılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi

 • Tagay, Ö. ve Çakar, F. S. (2017). Okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin okulpsikolojik danışmanlarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 1168-1186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59420/853446

 • T.C. Resmi Gazete, (06.03.2018), sayı;30352 https://www.resmigazete.gov.tr/ [erişim tarihi:17.12.2021]T.C. Resmi Gazete, (28.03.2020), sayı:31082 https://www.resmigazete.gov.tr/ [erişim tarihi:17.12.2021] Türk Dil Kurumu (2021) http:// https://sozluk.gov.tr/ [erişim tarihi 17.12.2021]

 • Tuzgöl Dost, M. ve Keklik, İ. (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 389 – 407.

 • Uğur, A.(2021) Covid-19 salgın döneminde okul psikolojik danışmanlarında travma sonrası büyüme: Bilinçli farkındalık ve acının dönüştürücü gücünün rolü. Akdeniz Üniversitesi.

 • Yalçın Güler, İ.(2020). Okul psikolojik danışmanlarının Suriyelilere yönelik kaygı ve sosyal temaslarının çokkültürlü psikolojik danışma yeterlik algılarıyla ilişkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi

 • Yayla, A. R. (2021). Okul psikolojik danışmanlarının 2023 eğitim vizyonunda rehberlik ve psikolojik danışmanlıkalanına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. .(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Sebahattin ZaimYerin Güneri, O., Büyükgöze Kavas, A. ve Koydemir, S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının profesyonelgelişimi: Acemilikten olgunlaşmaya giden zorlu yol. İçinde R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D. W. Owen (Ed.),Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, meslekleşme sürecinde ilerlemeler, (ss.139-160), Cilt 1. Nobel Yayıncılık. Yeşilyaprak, B. (2013). 21. Yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri. 22. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.Baskı ). Seçkin Yayınları

 • Yıldız, A. D. ve Türk, E. G.(2018) Okul Psikolojik Danışmanlarının Görev Sınırları ve Sorumluluklarının Metaforlar ile Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(4), 1207- 1216

 • Yılmaz, O. (2019). Disability microaggressions toward students in inclusive settings: The perspective of school counselors. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Boğaziçi Üniversitesi.

 • Yiyit, F (2001). Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik beklentilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Çukurova Üniversitesi

 • [erişim tarihi 28.12.2021]

 • Yüksek Öğretim Kurulu (2016) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği https://www.mevzuat.gov.tr/ [erişim tarihi 25.12.2021]

                                                                                                    
 • Article Statistics