2019-2021 Yılları Arasında Okul Psikolojik Danışmanlığına İlişkin Ülkemizde Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 35
Number of pages: 262-272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 2019-2021 yılları arasında ülkemizde okul psikolojik danışmanlığı alanında yapılan lisansüstü çalışmaların doküman incelemesi yöntemiyle incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda biri İngilizce, 24'ü Türkçe olmak üzere 2'si doktora ve 23'ü yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 25 yüksek lisans çalışmasına ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar yıl, tür (yüksek lisans/doktora), üniversite, üniversite türleri (devlet/vakıf), enstitü, akademisyen unvanları ve illere göre dağılım olmak üzere yedi farklı kategoriye ayrılarak araştırmacı tarafından incelenmiş ve bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçları ile ilgili çalışmaların 2019 yılında daha çok İstanbul, devlet üniversiteleri, eğitim bilimleri enstitülerindeki profesörler tarafından lisansüstü olarak yürütüldüğü tespit edildi. En çok araştırma yapılan üniversiteler olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi belirlendi. En çok işlenen temanın da meslek doyumu olduğu onu yaşam doyumunun izlediği görüldü. Çalışmanın gelecekte tekrarlanması önerilir. Aynı zamanda diğer lisansüstü çalışmaların içerik açısından daha detaylı incelenmesi de öneriler arasında yer almaktadır.

Keywords

Abstract

This study was carried out to examine the postgraduate studies in the field of school psychological counseling in our country between the years 2019-2021 by document analysis method. In this direction, a total of 25 master's studies, one in English, 24 in Turkish, 2 doctorate and 23 master's theses, were reached. The studies reached were divided into seven different categories as year, type (master's/doctorate), university, university types (state/foundation), institute, academician titles and provinces, and the findings were examined by the researcher.  It has been determined that studies on the results of the research are mostly carried out by professors in Istanbul, state universities and educational sciences institutes in 2019. Abant İzzet Baysal University, Ankara University and Istanbul Sebahattin Zaim University were determined. It was seen that the most discussed theme was job satisfaction, followed by life satisfaction. It is recommended that the study be repeated in the future, as the universities with the most research. At the same time, a more detailed examination of other postgraduate studies in terms of content is among the suggestions.

Keywords