OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİNİN ÖRGÜTSEL MUTLULUĞA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 7 Sayı 33
Number of pages: 25-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma; okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stillerinin örgütsel mutluluğa etkisini incelemek ve okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stilleri ile örgütsel mutluluk arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan literatür araştırmaları ve incelemeleri neticesinde okul yöneticilerinin çatışma yönetiminde tümleştirme ve uzlaşma stillerini öncelikli olarak tercih ettikleri;  hükmetme, kaçınma ve uyma stillerini daha az tercih ettikleri tespit edilmiştir. Okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stillerinden tümleştirme (entegrasyon, iş bölümü) stilini tercih etmelerinin öğretmenler tarafından algılanan örgütsel mutluluğu olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca çatışma yönetiminde okul yöneticilerinin hükmetme, uyma (ödün verme, boyun eğme) ve kaçınma stillerini tercih etmelerinin; öğretmenlerin motivasyonları, iş doyumları, örgüte bağlılık düzeyleri gibi değişkenlere etkisinin olumsuz olduğu, bu stillerin kullanımının da örgütsel mutluluğu negatif yönde etkilediği kanısına varılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen verilerden yola çıkarak okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stillerinden tümleştirme stilinin örgütsel mutluluğu pozitif; kaçınma, hükmetme ve uyma stillerinin ise örgütsel mutluluğu negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca okul yöneticilerinin çatışma yönetimi stilleri ile örgütsel mutluluk arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This work; This study was conducted to examine the effects of school administrators 'conflict management styles on organizational happiness and to determine whether there is a significant relationship between school administrators' conflict management styles and organizational happiness. As a result of the literature researches and examinations, school administrators prefer integration and reconciliation styles primarily in conflict management; It was determined that they preferred domination, avoidance and compliance styles less. It was determined that school administrators' preference of integration (integration, division of labor) style among conflict management styles positively affected perceived organizational happiness by teachers. In addition, school administrators' preference for dominance, compliance (compromise, submission) and avoidance styles in conflict management; It was concluded that teachers' motivation, job satisfaction, and organizational commitment had a negative effect on variables such as organizational commitment, and the use of these styles negatively affected organizational happiness. Based on the data obtained during the research process, organizational happiness of the integration style of school administrators' conflict management styles is positive; It was determined that avoidance, domination and compliance styles negatively affect organizational happiness. In addition, it was concluded that there is a significant relationship between school administrators' conflict management styles and organizational happiness.

Keywords