İNSANİ GELİŞMENİN YENİ ÖLÇÜSÜ: İYİ YAŞAM İNDEKSİ

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 32
Language : null
Konu :
Number of pages: 2034-2040
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkelerdeki gelir eşitsizlikleri ve nedenlerinin, sürdürülebilirlik ve iyi yaşam kalitesi üzerindeki olası etkilerinin tartışıldığı günümüzde, iyi yaşam endeksi gündemde hızlıca yerini alan bir konu olmuştur. Gelirin iyi yaşam üzerindeki en önemli faktör olduğu düşünülmesine rağmen, yapılan araştırmalar bu sonucun tersi bir durumu açıklamaktadır. Bu araştırmanın amacı, iyi yaşam endeksi çerçevesinde, TR2 Batı Marmara illerinin sosyal yaşam açısından seçim ve sıralamasının yapılmasıdır. Günümüzde hem bireysel hem de büyük ölçekli karar vermelerde birden fazla kriterin dikkate alınarak karar verilmesi söz konusu olmaktadır. Yapılan araştırmada 4 farklı kriter dikkate alındığı için, çok kriterli karar verme yöntemlerinden Prometee yöntemi kullanılmıştır, Yapılan analizin sonunda dikkate alınan kriterlere göre sosyal yaşamın en yüksek olduğu il Çanakkale iken, en düşük olduğu il ise Kırklareli olarak bulunmuştur. Dikkate alınan kriterlerden “sinema ve tiyatro seyirci sayısı” ile “kişi başına düşen alışveriş merkezi alanı” kuvvetli karar gücüne sahip kriterler olarak belirlenmiştir. Çalışmaya dahil edilen “sosyal hayattan memnuniyet” ile “sosyal ilişkilerden” memnuniyet kriterlerinin ayrıştırıcılığının daha az olduğu görülmektedir

Keywords

Abstract

Today, when income inequalities in countries and their possible effects on sustainability and good quality of life are discussed, the good life index has quickly become a topic on the agenda. Although income is thought to be the most important factor on a good life, researches explain the opposite of this result. The aim of this research is to select and rank the TR2 West Marmara provinces in terms of social life within the framework of the good life index. In the research in which the Prometee method was used, the province with the highest social life was Çanakkale, while the province with the lowest was Kırklareli. Today, there are both individual and large-scale decision making. More than one criterion is taken into account in making these decisions. In this study, four different criteria were used. One of the multi-criteria decision making methods, promethee was used. In the analysis, the province with the highest social life is Çanakkale. The province with the lowest social life is Kırklareli. “Number of cinema and theatre audience” and “Shopping mall area per thousand people” have strong decision-making power.There is less discrimination between the criteria of “Satisfication rate with social relations” and “Satisfication rate with social life”.

Keywords


 • Balestra, C., Boarini, R., & Tosetto, E. (2018). What matters most to people? Evidence from the OECD

 • Balestra, C., Boarini, R., & Tosetto, E. (2018). What matters most to people? Evidence from the OECD better life index users’ responses. Social Indicators Research, 136(3), 907-930.

 • Dağ, S., Yıldırım B.F., (2018), Promethee, Yıldırım, B.F., Önder, E.(Ed.), İşletmeciler Mühendisler VeYöneticiler İçin Operasyonel, Yönetsel Ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, (177-199), Bursa: Dora Basım Yayın

 • Dağdeviren, M., Eraslan, E., (2008), Promethee Sıralama Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 69-75

 • Delhey, J., & Steckermeier, L. C. (2016). The good life, affluence, and self-reported happiness: Introducing the good life index and debunking two popular myths. World Development, 88, 50-66

 • Ekin, E., Okutan, C., (2021), Promethee Yöntemi ile Tesis Yeri Seçim Problemine İlişkin Bir Uygulama, Gaziantep Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 46-58.

 • Genç, T , , . (2013). Promethee Yöntemi ve Gaia Düzlemi . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 133-154.

 • Güler, E. G., Akdoğan, Ç., & Yakar, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kent Marka İmajına Yönelik Algı ve Tutumları: Edirne İlinde Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6(4), 223-243.

 • Ishizaka A., Resce G., (2021), Best Works Promethee Method For Evaluating School Ferformance İn TheOECD’s PISA Project, Socıa-Economic Planning Sciences, Https://Www.Sciencedirect.Com/Science/ Article/Abs/Pii/S0038012119301818?Via%3Dihub

 • Kaptan Ayhan, Ç. (2019). Ayazmapınarı Tabiat Parkı’nın (Bayramiç, Çanakkale) Rekreasyonel Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

 • Koronakos, G., Smirlis, Y., Sotiros, D., & Despotis, D. K. (2020). Assessment Of OECD Better Life Index By İncorporating Public Opinion. Socio-Economic Planning Sciences, 70, 100699.

 • Mizobuchi, H. (2014). Measuring world better life frontier: a composite indicator for OECD better life index. Social Indicators Research, 118(3), 987-1007.

 • Nam, M. H., & Kwon, Y. C. (2012). The relationship between better life index, nursing performance and intents to leave among hospital nurses. Journal of Digital Convergence, 10(9), 417-427.

 • Nemutlu, F. E. (2018). Turizm ve Rekreasyon Rotası Belirlenmesi: Çanakkale Örneği. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 2(2), 290-298.

 • Özari, Ç., & Özge, E. R. E. N. (2018). İllerin Yaşam Endeksi Göstergelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme ve K-ortalamalar Kümeleme Yöntemi ile Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 303-313.

 • Resce, G., & Maynard, D. (2018). What matters most to people around the world? Retrieving Better Life Index priorities on Twitter. Technological Forecasting and Social Change, 137, 61-75.

 • Sağlık, A., & Kelkit, A. (2015). Çanakkale Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 41-53.

 • Taşkaya, S. (2020). İllerin Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurtiçi Hâsılasının Daha İyi Yaşam Endeksi Üzerine Etkisi: İller Düzeyinde Bir Analiz. Sosyoekonomi, 28(45), 87-98.

                                                                                                    
 • Article Statistics