TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ OYUN ALANLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 685-698
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İngiltere-Chelmsford ve Türkiye-Aydın’da bulunan çocuk oyun alanlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Nitel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada; veriler değerlendirme formu ve fotoğraflar aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna her iki şehirden amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen beşer oyun alanı dâhil edilmiştir. Belirlenen oyun alanları; daha önceden araştırmacılar tarafından geliştirilen ve bu araştırmada yeniden gözden geçirilen “Çocuk Oyun Alanları Tasarım Kriterleri Değerlendirme Formu” doğrultusunda araştırmacılar tarafından değerlendirilmiş ve fotoğraflanmıştır. Çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılarak elde edilen bulgular; fonksiyon, kullanılan malzeme, güvenlik ile sosyal iletişim temaları altında sunulmuştur. Araştırma sonucunda; İngiltere-Chelmsford kentindeki oyun alanlarının, Türkiye-Aydın şehrindeki oyun alanlarına göre; oyun donanımı ile malzeme çeşitliliği, oyun alanlarının bakımlı olması, bilgilendirme levhalarının bulunması, oyun alanı etrafının çevrili olması ve zemin özellikleri açılarından daha kaliteli olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte her iki şehirdeki oyun alanlarında oturma alanlarının yeterli olduğu, ancak gölge alan ve sosyal iletişimi destekleyen alanlar açısından Aydın şehrindeki oyun alanlarının yeteriz olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to evaluate the playgrounds in the UK-Chelmsford and in Turkey-Aydın comparatively. In this research, in which qualitative research design is used; the data were collected through the evaluation form and photos. Within the scope of the research, five playgrounds were determined from both cities by purposeful sampling method. The playgrounds were photographed and evaluated with the “Children’s Playgrounds Design Criteria Evaluation Form” which was previously developed by the researchers and reviewed within the scope of this study. In the research, the data were evaluated using the descriptive analysis method and presented under the themes of function, material used, security and social communication. As a result of the research, it has been determined that playgrounds in the UK-Chelmsford are higher quality than the Turkey-Aydın according to variety of game tools, material used, being well-maintained, having information signs, being surrounded and ground features. While both countries have seating areas, shadow areas and areas that support social communication are limited in children’s playgrounds in Aydın.

Keywords