MALEVİÇ’İN ESERLERİNDE USU REDDETMESİ, SÜPREMATİZM VE OTOMATİZM

Author:

Number of pages: 579-585
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Kazimir Severinoviç Maleviç Şubat 1878’de Kiev’de doğmuştur. Sanatçı 1923-25 yılları arasında hayatının otobiyografisini yazmıştır. Otobiyografisinde çocukluk anılarını, dünya görüşünü, sanatçı kimliğinin gelişimini toplumsal tavırlara ve teknolojiye karşı refleksini kaleme almıştır. Köy yaşamının onun üstünde yarattığı olumlu ve canlı etki eserlerine de ışık olmuştur. Maleviç köylülerden ve gözlemlerinden en çok renk unsurundan etkilenmiştir. Sanatçı eserlerini oluştururken usu reddetmesi ve çalışmalarını otonizm ile üretmesinin altındaki nedenlerini ortaya çıkarmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın önemi ise aklın dışında sanatta farklı bir yol olan otonomizmin yerini göstermek ve farklı yollarla da sanatsal eserler üretilebileceğini örneklerle göstermektir. Maleviç sanat anlayışını geliştirirken çevreyi incelemiş canlı, parlak ve neşeli formlarla izlenimci bir resim anlayışına yönelmiştir. Maleviç izlenimci tavrıyla resmin bağımsız gerçekliğini, duyusal gerekliliklerini, konunun resmin dışında olması gibi düşünsel boyutlara ulaşıp süprematizme adım atmıştır. Sanatçı kendisini resmin saf dokusuna şekil veren bir dokumacı gibi görmektedir. Kazimir Maleviç soyut sanatı Kandinsky ile birlikte başlatan bir sanatçı olarak görülmektedir. Bu araştırma Kazimir Maleviç’in eserlerini inceleyen tarama modelinde bir çalışma olup nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Verilere ulaşmak için kitap, makale, tez ve internet kaynakçaları taranarak literatür taramasına gidilmiştir. Araştırmanının evrenini Maleviç ve eserleri oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırlılığını ise Maleviç’in 4 Eseri oluşturmaktadır. Resimler hakkında oluşturulan yargılar Maleviç’in birçok eseri incelenerek genel bir yargıya dönüştürülmüş, araştırmada ise görsel olarak 4 eser görseline yer verilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre; sanatçının eserlerinde kullandığı renkleri duygulara hitap ettirerek izleyiciler üzerinde duygusal bir algı oluşturduğu kanısı oluşmuştur. Eserlerde görülen diğer bir özellik ise geometrik biçimlerin simetrik, asimetrik düzeni, küçüklük-büyüklük formlar arası düzenli ilişkilerin varlığıdır. Sanatçı tarafından oluşturulan bu düzenli ilişkiler izleyicide görsel kortekste bir düzen algılamasını sağlamakta ve izleyicide kabul ve beğenme duygusunu oluşturduğu düşünülmektedir. İzleyici adlandıramadığı fakat yaşamsal formlarıyla eşleştirdiği bir algılamayı yaşadığı da düşünülmektedir. Otomatizm ile yapılan eserlerin bile kendi içerisinde bir düzen ve anlamsal boyutu olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Kazimir Severinovich Malevic was born in Kiev in February 1878. He wrote An Autobiography of his life between 1923-25. In his autobiography, he wrote his childhood memories, worldview, the development of artist identity, his reflex against social attitudes and technology. There has also been light on the positive and vivid impact that village life has had on him. Malevic was most influenced by the elements of color from the villagers and their observations. The aim of the research is to uncover the reasons behind the rejection of usu when the artist creates his works and the production of his works with autonomism. The importance of research is to show the place of autonomism, which is a different way in art outside of reason, and to show with examples that artistic works can be produced in different ways. While developing his understanding of art, malevic studied the environment and turned to an impressionistic understanding of painting with vivid, bright and cheerful forms. With his impressionistic attitude, malevic achieved the independent reality of painting, its sensory requirements, and intellectual dimensions such as the fact that the subject is outside the picture, and stepped into Suprematism. The artist sees himself as a weaver who shapes the pure texture of the painting. Kazimir Malevic is seen as an artist who started abstract art together with Kandinsky. This research is a study in the screening model that studies the works of Kazimir Malevic and was conducted by qualitative research method. In order to access the data, books, articles, dissertations and internet bibliographies were scanned and literature was scanned. Malevic and his works constitute the universe of his research. 4 works of Malevic constitute the limitation of the research. The judgments created about the paintings were examined by many of Malevic's works and turned into a general judgment, while the research included 4 visual works. According to the results of the research, it was established that the artist creates an emotional perception on the audience by appealing to the emotions of the colors he uses in his works. Another feature seen in the works is the symmetrical, asymmetric layout of geometric forms, the presence of regular relations between small and large forms. These regular relationships created by the artist allow the viewer to perceive order in the visual cortex and are thought to create a sense of acceptance and liking in the viewer. It is also believed that he experiences a perception that he cannot name a viewer, but matches it with his vital forms. Even works made with automatism seem to have an order and semantic dimension in themselves.

Keywords