ANKARA’DA BULUNAN KAMUSAL MEKAN KULLANIMLARININ YAŞ FAKTÖRÜNE BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 523-531
Year-Number: 2021-Cilt 6 Sayı 24

Abstract

Kamusal mekanlar kamusal yaşamın bir parçası olup toplumun bir araya gelebileceği alanları temsil etmektedir. Sokak, cadde, meydan gibi farklı biçimleri bulunan kamusal mekanların toplumun tüm üyeleri için erişilebilir olması beklenen özelliklerinden biridir. Bununla birlikte kamusal mekanların her zaman yeterince erişilebilir ve kapsayıcı olmadığı görülebilmektedir. Kamusal mekanların kullanılmasında bireysel tercihler de önem kazanmaktadır. Yaşa, cinsiyete, ekonomik vb. faktörlere bağlı olarak kamusal mekan kullanımlarında zaman zaman farklılaşmalar görülebilmektedir. Bazı kamusal mekanlar belirli grupların bölgeleri haline gelebilmektedir. Yaş ve kamusal mekan kullanımına yönelik çalışmalarda gençler ve daha ileri yaşlı bireyler arasında kamusal mekanı seçme ve kullanma açısından farklılıkların olduğu vurgulanmaktadır. Genç gruplar şehir merkezleri, parklar, ana caddeler ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde bulunmayı tercih ederken, ileri yaşlı gruplar kendilerini gençlerden uzaklaştırma eğilimindedirler. Bu çalışma kapsamında Ankara’nın kamusal mekanlarında yaşa bağlı kullanımlar ele alınmaktadır. Bunun için öncelikle Ankara’nın bilinen kamusal mekanları araştırılmış ve daha sonra görüşme ve anket yoluyla ulaşılan 456 kişiye hangi alanları kullandıkları sorulmuştur. Alınan cevaplar görüşülen kişilerin yaşları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Seçilen kamusal mekanların bazılarında yaşa bağlı kullanım farklılıklarına rastlanmıştır.

Keywords

Abstract

Public spaces are a part of public life and represent spaces where society can come together. One of the expected feature of public spaces having different forms as streets , avenues and squares is to be accessible to all members of the society. However, it can be seen that public spaces are not always accessible and inclusive enough. Individual preferences also gain importance in the use of public spaces. Depending on the factors like age, gender, economic, etc. there may be differences in public space usage from time to time. Some public spaces can become regions of certain groups. In studies on age and use of public space, it is emphasized that there are differences between young people and older people in terms of choosing and using public space. While younger groups prefer to be in places such as city centers, parks, main streets and shopping malls, older groups tend to distance themselves from the young. Within the scope of this study, age-related uses in public spaces of Ankara is discussed. For this, firstly known public places of Ankara had been researched and then 456 people who were reached by interview and questionnaire were asked which areas they used. The answers received had been evaluated according to the ages of the interviewees. Some of the selected public spaces have age-related usage differences.

Keywords